Семинар на 16.10.2018 г.

На 16 октомври 2018 г., от 11:00 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ ще се състои сбирка, на която проф. д-р Петър Темников ще изнесе публична лекция във връзка с конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 4.1.Физически науки (Експериментална физика и астрофизика на частиците) на тема:

"От Черенковското излъчване към тайните на Вселената".

Анотация:
Ще бъде разгледано развитието и съвременното състояние на гама-астрономията на много високите енергии.

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят лекцията.

От Ръководството на семинара.