Семинар на 09.10.2018г.

На 09.10.2018г. от 11:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ ще се състои сбирка, на която проф. дхн Александър Славчев Стрезов ще изнесе публична лекция във връзка с конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 4.2.Химически науки (Радиохимия и радиофармация)  на тема: „Радиохимия и радиофармация в ИЯИЯЕ-БАН“.

Поканват се всички интересуващи се да посетят лекцията.
От Ръководството на семинара