Семинар на 03.10.2018г.

На 03.10.2018г. /сряда/ от 11.00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ ще се проведе семинар пред Експертния съвет на направление „Ядрена физика” за отчисляване с право на защита на докторска дисертация на тема:

Моделни пресмятания на позитронното взаимодействие с радиационни дефекти в материали за ИТЕР
на Борислав Руменов Колев /докторант в Лаборатория „Позитронна спектроскопия“ ИЯИЯЕ/

Научен ръководител: проф. дфн Трою Троев

Поканват се всички интересуващи се.
От Ръководството на Експертния съвет