Семинар на 27.02.2018 г.

 

На 27 февруари 2018 г. /вторник/, от 15:00 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ ще се състои сбирка, на която дфн Пламен Любенов Божилов ще изнесе публична лекция във връзка с конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 4.1. Физически науки (Теоретична и математическа физика – струнни теории) на тема:

"Динамика на Р-брани, съответствие Анти де Ситер / конформни полеви теории и корелационни функции".

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят сбирката.