Семинар на 13.02.2018 г.

 

На 13 февруари 2018 г. /вторник/, от 11:00 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ ще се състои сбирка, на която дфн Людмил Кирилов Хаджииванов ще изнесе публична лекция във връзка с конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 4.1 Физически науки (Теоретична и математическа физика – статистики в пространства с ниски размерности) на тема:

"Елементи на физиката в ниски размерности".

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят сбирката.