Семинар на 21.12.2017 г.

 

На 21 декември 2017 г. /четвъртък/, от 13:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ Богдан Димитров ще изнесе семинар на тема:

"Нови подходи в теорията на GPS – междуспътникова комуникация в гравитационното поле около Земята".

Резюме:
В доклада на основата на формализма на Общата Теория на Относителността (ОТО) ще бъде предложен нов подход в теорията на междуспътниковите комуникации между спътници от Глобалната Система за Позициониране (GPS). Подходът се основава на въвеждането на два гравитационни конуса на разпространение на сигнала с върхове на конусите съответно в изпращащия сигнал и приемащия сигнал спътници. Като резултат от съвместното решаване на системата от уравнения се получава т.н. «условие за междуспътникова комуникация», което всъщност задава връзката между положенията (т.е. точките на разположение) на спътниците по двете елиптични орбити. Споменатото условие позволява да се намерят някои числени стойности и ограничения за орбиталните параметри (като например ограничението e ≤ 0:816496580927726 върху параметъра за елиптичност на орбитата), които имат значение за космическия радиотелескоп RadioAstron. За числената стойност на орбитата на GPS-спътници е получено численото значение за ъгъла на ексцентрична аномалия Е=45.0025 [deg], която е близко до ъгъла от 45 градуса, под който са разположени 8-те спътника в една равнинна орбита на конфигурацията GLONASS (руската спътникова система, аналог на американската GPS). Накратко бъде представено резюме на други аналитични и числени резултати, свързани с приложението на математическия формализъм на елиптичните интеграли при изчисляване на времето на разпространение на сигнала от движещ се по елиптична орбита спътник.

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят сбирката.