Семинар на 11.10.2017 г.

 

На 11 октомври 2017 г. /сряда/, от 11:00 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ ще се проведе съвместен семинар на Експертните съвети по направления “Ядрени методи, радиохимия и радиоекология“ и „Ядрена физика“ за предзащита на докторска дисертация на задочен докторант Елена Георгиева Гелева на тема:

"Радиоекологични изследвания на обекти от околната среда в чисти райони и около ядрени съоръжения".

Научен ръководител: доц. д-р Димитър Тонев.

 

Поканват се всички интересуващи се.

/ От Ръководството на Експертния съвет /