Семинар на 18.01.2017 г.

На 18 януари 2017 г. от 11:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ ще се състои сбирка, на която д-р Боян Донков Обрешков ще изнесе публична лекция във връзка с конкурс за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика – атомна и молекулна физика) на тема:

"Аспекти на динамиката на атоми, молекули и комплексни квантови системи"

Поканват се всички интересуващи се да посетят сбирката.