Семинар на 21.04.2016 г. (Атестационен)

 

На 21 април 2016 г., от 13:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ Даниела Донева ще изнесе АТЕСТАЦИОНЕН семинар на тема:

"Свръхплътни звезди в общата теория на относителността и нейните обобщения – модели, астрофизични приложения и излъчване на гравитационни вълни".

Абстракт:
Свръхплътните звезди (неутронните и кваркови) са уникална лаборатория както за изучаване поведението на материята при свръхголеми плътности, достигани с техните ядра, така и за тестване на гравитацията в режим на силни полета. Ние ще разгледаме редица модели на неутронни звезди в общата теория на относителността и нейните обобщения. Моделите са както статични, така и бързовъртящи се. По-конкретно, от алтернативните теории на гравитацията ще се спрем на едни от най-широко използваните и интуитивни представители – скаларно-тензорните теории и f(R) теориите на гравитацията. Ще разгледаме редица астрофизични приложения на тези модели като квазипериодични осцилации и универсални съотношения (съотношения между параметрите на компактните звезди, който зависят много слабо от уравнение на състоянието на ядрената материята при големи плътности), които могат да ни помогнат да наложим ограничения върху алтернативните теории на гравитацията в режим на силни полета. Специално внимание ще бъде отделено на излъчването на гравитационни вълни от осцилиращи неутронни звезди и извеждането на астеросеизмологични съотношения, който могат да бъдат използвани за екстрахирането на характеристиките на излъчващата звезда от наблюдавания сигнал. Това са едни от обещаващите източници на гравитационно излъчване, който могат да бъдат детектирани със сегашното поколение от наземни детектори като Advanced LIGO and Advanced VIRGO.

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят сбирката.