Научна методология и математически модели за планиране на развитието на националната енергетика

 

За проекта

ПРОЕКТ ПО ДОГОВОР КП-06-Н37/3 от 6.12.2019 г.

Тема:
„Научна методология и математически модели за планиране на развитието на националната енергетика“
Ръководител:
доц. д-р Димо Стоилов, ИЯИЯЕ – БАН
Сума:
120 000 лв.
Период на действие:
6.12.2019 – 6.12.2022
Базова организация:
ИЯИЯЕ при БАН, сума 85 676 лв.
Партньор 1:
ТУ-София, сума 24 284 лв.
Партньор 2:
СУ „Св. Климент Охридски“, сума 10 040 лв.

Членове на научния колектив са 6 хабилитирани учени, 2 постдокторанти, 4 млади учени, 3 докторанти и 2 студенти.

Българската енергетика е изправена пред множество предизвикателства: висока енергоемкост на брутния национален продукт; силна зависимост на енергийните доставки от единствен доставчик; недостатъчно съобразени с националните интереси процеси на структурни стопански реформи, които не отчитат адекватно комплексните взаимодействия енергетика – икономика – технологии – околна среда – общество – сигурност – климат – глобализация - интернет на нещата; значителен дял на сивата икономика; достатъчна разполагаемост на местни, но силно замърсяващи енергийни лигнитни източници; ограничени водни източници; достатъчно слънчева и вятърна първична енергия, голям дял от която е усвоен при дългосрочно определени „преференциални“ цени; ниска платежостособност на потребителите и ширеща се енергийна бедност; висок дял на потребление на електроенергия в крайното енергийно потребление; висок дял на електропроизводство чрез задължително изкупуване; недостатъчност на регулиращия диапазон на електропроизводствените мощности и др. В същото време от няколко години светът навлиза в „голям/велик преход“ в областта на използване на енергиите, който се определя като преминаването към свят с по-малко нарастване на населението и работната сила, коренно нови технологии, по-големи природоопазващи задължения и изместване на икономическата и геополитическа сила към други страни/държави.

Целта на разработвания проект са фундаментални изследвания, които да създадат основа на Методология и инструментариум (регламент на организацията, силите и средствата, включително математически модели и информационни обмени) за стратегическо планиране развитието на енергетиката, чрез които да се посрещнат изброените предизвикателства.

Очакваните научни приноси са свързани с усъвършенстване на моделите за стратегическо планиране в енергетиката, подобряване на алгоритмите за решаването им, въвеждане на нови фактори и отразяване на допълнителни зависимости, предлагане на подходи за моделиране на нововъзникнали енергопреобразуващи технологии и др. Резултатите ще бъдат представени на държавни и общински органи на управление за използване при съставяне на стратегии за национално и регионално развитие, както и на големи енергийни компании и обществени организации.

По-подробна информация можете да намерите на сайта на проекта.

Съобщения