Проект

за участие на ИЯИЯЕ-БАН в национална пътна карта за научна инфраструктура и Консорциум „Европейски център за ядрени изследвания - ЦЕРН“

 

Кратко описание на проекта

Участието на България в CERN е подкрепено по Националната пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ). Финансов координатор за участието на България в CERN е МОН. Изпълнението на проекта се осъществява от Консорциум „Европейски център за ядрени изследвания - ЦЕРН“ (СУ „Кл.Охридски“ и ИЯИЯЕ-БАН) в актуализираната Национална пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ) 2020-2027 г., приета с Решение на Министерския съвет на Република България № 881 от 03.12.2020 г.

  1. Изпълнението на Национална пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ) 2020-2027 г. се основава на следните документи:
    1.1. Договор за партньорство между СУ“Кл.Охридски“ и ИЯИЯЕ-БАН № 80-08-119 от 15.07.2019 г. за изпълнение на Национална пътна карта за научна инфраструктур (НПКНИ) „Европейски център за ядрени изследвания – ЦЕРН“.
    1.2. Споразумение Д01-374/18.12.2020 г. между СУ“Кл.Охридски“ (координатор на консорциума „Европейски център за ядрени изследвания – ЦЕРН“) и МОН.
    1.3. АНЕКC №1 от 14.04.2021 г. към Договор за партньорство 80-08-119/15.07.2019 между СУ“Кл.Охридски“ и ИЯИЯЕ-БАН.
  2. През октомври 2021 г. бе приет „Актуализиран план за изграждане и експлоатация на научната инфраструктура на консорциума „Европейски център за ядрени изследвания – ЦЕРН“ чрез промени в Приложение 2 на Договора за партньорство между СУ“Кл.Охридски“ и ИЯИЯЕ-БАН както следва:

Приложение 2 на Договора за партньорство между СУ“Кл.Охридски“ и ИЯИЯЕ-БАН:

Цел на договора:
- Изграждане и експлоатация на научна инфраструктура, която ще бъде използвана за разработване и тестове на детектори и комплексни детекторни системи за регистрация на йонизиращо лъчение и компютърно моделиране на отклика на детекторни системи и обработка и анализ на данни получени в експерименти провеждани в ЦЕРН.

 

Работни пакети на ИЯИЯЕ – БАН:
- РП1. Изграждане и експлоатация на лаборатория за газови многодетекторни системи на йонизиращи лъчения.

В този работен пакет сa включени дейностите свързани с изграждането на лаборатория за газови многодетекторни системи на йонизиращи лъчения. Основната цел на тези дейности е да се доизгради съществуващата в ИЯИЯЕ лаборатория за газови детектори, като в значителна степен се разширят възможностите и за конструиране и изследване на характеристиките на различни типове системи от газови детектори.

Предвиждат се следните основни дейности за етап 2 на договора 2021 г. – 2022 г.:
Д1.3. Дизайн и разработка на стенд за проверка на параметрите на охлаждащите модули за газовите детектори GEM.
Д1.4. Проектиране на дигитална система за регистрация на данните от газовите детектори и високоволтови електронни блокове.
Очаквани резултати:
Р1.3. Инсталиран и готов за експлоатация стенд за проверка на параметрите на охлаждащите модули за газовите детектори GEM.
Р1.4. Разработен проект за на дигитална система за регистрация на данните от газовите детектори и високоволтови електронни блокове.
- РП2. Център за Grid и облачни технологии към ИЯИЯЕ.

В този работен пакет са включени всички дейности свързани с изграждането развитието и експлоатацията на центъра за Grid и облачни технологии.

Предвиждат се следните основни дейности:
Д1.1. Етап I на модернизация и разширение на електрическата инсталация на центъра за данни в ИЯИЯЕ.
Д1.2. Модернизация на климатичната система на центъра за данни в ИЯИЯЕ.
Очаквани резултати:
Р1.1. Частично изградени основно и резервно електрозахранване, осигуряващо работата на центъра.
Р1.2. Модернизирана климатична система на центъра за данни в ИЯИЯЕ.
  1. Бюджет на проекта за етап 2 ( 2021 г. – 2022 г.): 100 000 лв.
  2. Срок за изпълнение на проекта за етап 2: 1.4.2021 г. – 31.12.2022 г.