Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия средно напрежение по свободно договорени цени за нуждите на ИЯИЯЕ – БАН и избор на координатор на балансираща група”

on .

 

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при Българската академия на науките (БАН), гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 72, НК 2 на БАН, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия средно напрежение по свободно договорени цени за нуждите на ИЯИЯЕ – БАН и избор на координатор на балансираща група”.

Списък на документите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия средно напрежение по свободно договорени цени за нуждите на ИЯИЯЕ – БАН и избор на координатор на балансираща група”:

 • Титулна страница
 • Съдържание
 • Приложение № 1 - Решение № Р-ОП 00648 / 15-002 от 23.04.2015 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура на зам. дир. на ИЯИЯЕ доц. д-р Лъчезар Георгиев упълномощен със заповед № 57/17.04.2015 г. на директора на ИЯИЯЕ - БАН.
 • Приложение № 2 - Обявление за откриване на обществена поръчка № О-ОП 00648/15-002 от 23/04/2015 г.
 • Приложение № 3 - Пълно описание на предмета на поръчката и техническа спецификация.
 • Приложение № 4 - Показатели и методика за оценка на офертите на участниците.
 • Приложение № 5 - Указания към участниците.
 • Приложение № 6 - Оферта - Образец
 • Приложение № 7 - Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата - Образец
 • Приложение № 8 - Техническо предложение - Образец
 • Приложение № 9 - Ценово предложение - Образец
 • Приложение № 10 - Декларация по чл. 47, ал. 9 за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, 4 и 5 и ал. 5 , т. 1 от ЗОП - Образец
 • Приложение № 11 - Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Образец
 • Приложение № 12 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец
 • Приложение № 13 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за участието или неучастието на подизпълнители - Образец
 • Приложение № 14 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец
 • Приложение № 15 - Декларация за приемане на условията в проекта на договор - Образец
 • Приложение № 16 - Списък-декларация на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата - Образец
 • Приложение № 17 - Банкова гаранция за участие - Образец
 • Приложение № 18 - Банкова гаранция за изпълнение - Образец
 • Приложение № 19 - Проект на договор - Образец
 • Приложение № 20 - Представяне на участника - Образец
 • Приложение № 21 - Декларация за възможност за доставка на цялото количество електрическа енергия - Образец

Дата на публикуване: 23.04.2015 г.

Дата на публикуване: 25.06.2015 г.

Дата на публикуване: 16.07.2015 г.