Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ НА НАУЧНА АПАРАТУРА – „СПЕКТРОМЕТЪР ЗА ОБЛАКОВИ КОНДЕНЗАЦИОННИ ЯДРА В АТМОСФЕРАТА“

on .

 

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при Българската академия на науките, град София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 72, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ НА НАУЧНА АПАРАТУРА – "СПЕКТРОМЕТЪР ЗА ОБЛАКОВИ КОНДЕНЗАЦИОННИ ЯДРА В АТМОСФЕРАТА".

 

Списък на документи за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и гаранционно поддържане на научна апаратура – "Спектрометър за облакови кондензационни ядра в атмосферата":

 • Приложение № 1 - Решение № Р-0П 00648/15-001/17.03.2015 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура
 • Приложение № 2 - Обявление за обществена поръчка № О-0П 00648/15-001/17.03.2015 г.
 • Приложение № 3 - Пълно описание на предмета на поръчката и техническа спецификация
 • Приложение № 4 - Методика за оценка на офертите
 • Приложение № 5 - Указания към участниците
 • Приложение № 6 - Образец на Представяне на участника
 • Приложение № 7 - Образец на оферта
 • Приложение № 8 - Образец на Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата
 • Приложение № 9 - Образец на техническо предложение
 • Приложение № 10 - Образец на ценово предложение
 • Приложение № 11 - Образец на декларация по чл. 47, ал. 9 за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, 4 и 5 и ал. 5 , т. 1 от ЗОП
 • Приложение № 12 - Образец на декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП
 • Приложение № 13 - Образец на декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици
 • Приложение № 14 - Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за участието или неучастието на подизпълнители
 • Приложение № 15 - Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител
 • Приложение № 16 - Образец на декларация за приемане на условията в проекта на договор
 • Приложение № 17 - Образец на Списък-декларация на доставките, които са еднакви или сходни спредмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата
 • Приложение № 18 - Образец на банкова гаранция за изпълнение
 • Приложение № 19 - Образец на Проект на договор

Дата на публикуване: 17.03.2015 г.

 

Дата на публикуване: 23.04.2015 г.

 

Дата на публикуване: 29.04.2015 г.

 

Дата на публикуване: 13.10.2015 г.