Публична покана за доставка на система за високоволтови високотемпературни измервания

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика открива процедура по избор на изпълнител за доставка на научна апаратура.

Предмет на поръчката: "Доставка на система за високоволтови високотемпературни измервания, надграждаща съществуваща система за мултифероични материали "MULTIFERROIC TEST SYSTEM", BASIC MODEL RADIANT TECHNOLOGIES INC."

 

Дата на обявяване: 18.05.2012 г.

Крайна дата за подаване на оферти: 30.05.2012 г.

pdf_icon Покана за представяне на оферти.

 

Приложения:

pdf_icon Техническо задание. Технически и експлоатационни показатели на измервателната система.

pdf_icon  Методика за оценка на офертите на участниците за доставка на измервателната система.

doc icon Образец на декларация по чл.47, ал. 1 от ЗОП.

doc icon Образец на декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП.