Условия и ред за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности

 

pdf_icon  Закон за развитието на академичния състав в Република България

pdf_icon  Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България

pdf_icon  Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН

pdf_icon Изисквания, условия, правила и решения, приети от НС на ИЯИЯЕ в допълнение към Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН (актуализиран на 22.05.2024 г.)

 

doc_icon Декларация-справка изпълнени мин. изисквания за придобиване ОНС д-р (прир.науки)

doc_icon Декларация-справка изпълнени мин. изисквания за придобиване ОНС д-р (тн)

doc_icon Декларация-справка изпълнени мин. изисквания за придобиване НС дн (прир.науки) с АД доцент (прир.науки)

doc_icon Декларация-справка изпълнени мин. изисквания за придобиване НС дн (прир.науки) с АД проф. (прир.науки)

 

doc_icon Декларация-справка изпълнени мин. изисквания за гл.ас. с ОНС д-р (математика)

doc_icon Декларация-справка изпълнени мин. изисквания за гл.ас. с ОНС д-р (прир. науки)

doc_icon Декларация-справка изпълнени мин. изисквания за гл.ас. с ОНС д-р (тн)

doc_icon Декларация-справка изпълнени мин. изисквания за доцент (прир. науки) с ОНС д-р (математика)

doc_icon Декларация-справка изпълнени мин. изисквания за доцент (прир. науки) с ОНС д-р (прир. науки)

doc_icon Декларация-справка изпълнени мин. изисквания за доцент (прир. науки) с ОНС д-р (тн)

doc_icon Декларация-справка изпълнени мин. изисквания за доцент (тн) с ОНС д-р (прир. науки)

doc_icon Декларация-справка изпълнени мин. изисквания за доцент (тн) с ОНС д-р (тн)

doc_icon Декларация-справка изпълнени мин. изисквания за проф. (прир. науки) с ОНС д-р (прир. науки)

doc_icon Декларация-справка изпълнени мин. изисквания за проф. (прир. науки) с НС дн (прир. науки)

doc_icon Декларация-справка изпълнени мин. изисквания за проф. (тн) с НС дтн