Защита на дисертация на Димитър Николов Грозданов за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 28.02.2023г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на задочен докторант Димитър Николов Грозданов, за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 4.1. Физически науки (Неутронна физика и физика на ядрените реактори).

pdf_icon  Обява за защита

 

Научно жури

Председател:
Доц. д-р Валентина Семкова (ИЯИЯЕ-БАН) ( рецензия )
Членове:
Проф. дфн Кирил Крежов (Асоц. член на ИЯИЯЕ-БАН) ( рецензия )
Доц. д-р Нина Коюмджиева (Асоц. член на ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )
Доц. д-р Димитър Колев (ФзФ–СУ) ( становище )
Доц. д-р Стефан Вълков (ИЕ-БАН) ( становище )

 

pdf_icon  Автореферат