Защита на дисертация на Светломир Емануилов Митков за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 14.12.2022г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на задочен докторант Светломир Емануилов Митков за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 5.4.Енергетика (Ядрени реактори).

 

Научно жури

Председател:
Доц. дтн Павлин Грудев (ИЯИЯЕ-БАН) (рецензия)
Членове:
Проф. дфн Кирил Крежов (Асоц. член на ИЯИЯЕ-БАН) (рецензия)
Доц. д-р Никола Колев (ИЯИЯЕ-БАН) (становище)
Доц. д-р Калин Филипов (ТУ, София) (становище)
Доц. д-р Деница Згурева-Филипова (ТУ, София) (становище)

 

pdf_icon  Автореферат

pdf_icon  Обява за провеждане на защита