Защита на дисертация на Борислав Руменов Колев за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 17.05.2021г. заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на редовен докторант Борислав Руменов Колев за придобиване на образователната и научна степен „доктор" по професионално направление 4.1.Физически науки (Ядрена физика).

 

Научно жури

Председател:
Проф. дфн Трою Троев (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )
Членове:
Доц. д-р Христо Протохристов (ИЯИЯЕ-БАН) ( рецензия )
Проф. дфн Николай Недялков (ИЕ-БАН )( рецензия )
Проф. дфн Димитър Стоянов (ИЕ-БАН) ( становище )
Доц. дмн Христо Търнев (ТУ, София) ( становище )

 

pdf_icon  Автореферат

pdf_icon  Обява за провеждане на защита