Защита на дисертация на доц. д-р Мартин Василев Иванов за придобиване на научната степен “доктор на науките”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 30.05.2023 г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на доц. д-р Мартин Василев Иванов за придобиване на научната степен "доктор на науките" по професионално направление 4.1.Физически науки.

pdf_icon  Обява за защита

 

Научно жури

Председател:
Проф. дфн Николай Минков (ИЯИЯЕ-БАН) ( рецензия )
Членове:
Проф. дфн Севдалина Димитрова (ИЯИЯЕ-БАН) ( рецензия )
Доц. д-р Димитър Колев (ФзФ-СУ) ( рецензия )
Проф. дфн Людмил Хаджииванов (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )
Проф. дфн Румен Ценов (ФзФ-СУ) ( становище )
Проф. дфн Виктор Иванов (ФзФ-СУ) ( становище )
Доц. д-р Стефан Лалковски (ФзФ-СУ) ( становище )

 

pdf_icon  Автореферат