Обявени процедури за научни степени

Защита на дисертация на доц. д-р Мариян Станиславов Станишков за придобиване на научната степен “доктор на науките”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява процедура по защита на дисертационен труд на доц. д-р Мариян Станиславов Станишков за придобиване на научната степен “доктор на науките” по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика).