Обявени процедури за научни степени

Защита на дисертация на Димитър Николов Грозданов за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява процедура по защита на дисертационен труд на задочен докторант Димитър Николов Грозданов за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 4.1.Физически науки (Неутронна физика и физика на ядрените реактори).