Обявени процедури за научни степени

Защита на дисертация на Лилианна Пантелеев-Симеонова за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 03.07.2024 г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на докторант на самостоятелна подготовка ас. Лилианна Пантелеев-Симеонова за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 4.1.Физически науки (Ядрена физика).

pdf_icon  Обява за защита