Обявени процедури за научни степени

Защита на дисертация на Цветан Кръстев Маринов за придобиване на образователната и научна степен "доктор"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява процедура по защита на дисертационен труд на задочен докторант Цветан Кръстев Маринов за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 5.4. „Енергетика“ (Ядрени реактори).

 

Защита на дисертация на Елена Геннадевна Стоянова за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява процедура по защита на дисертационен труд на задочен докторант Елена Геннадевна Стоянова за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 4.2.Химически науки (Радиохимия).

 

Защита на дисертация на Румен Георгиев Кобиларов за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 23.08.2017г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на Румен Георгиев Кобиларов за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 4.1.Физически науки (Ядрена физика)

 

Защита на дисертация на доц. д-р Мариян Станиславов Станишков за придобиване на научната степен “доктор на науките”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 06.07.2017г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на доц. д-р Мариян Станиславов Станишков за придобиване на научната степен “доктор на науките” по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика).