Обявени процедури за научни степени

Защита на дисертация на Петър Младенов Данев за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 17.06.2020г. заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на докторант на самостоятелна подготовка Петър Младенов Данев за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика).