Обявени процедури за научни степени

Защита на дисертация на Елена Георгиева Гелева за придобиване на образователната и научна степен „доктор”

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява на 31.01.2018г. открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на задочен докторант Елена Георгиева Гелева за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 4.2.Химически науки (Радиохимия).