Научен съвет

 

Състав

Председател:
Проф., д-р Димитър Василев Тонев
Зам.председател:
Доц., д-р Михаил Ангелов Михайлов
Секретар:
Доц., д-р Валентина Минкова Семкова
 
 
 
 
Технически координатор по процедурите:
Румяна Борисова Станчовска
Членове:
 1. Проф., д.х.н. Александър Славчев Стрезов
 2. Проф., д.ф.н. Димитър Димитров Бакалов
 3. Проф., д.ф.н. Людмил Кирилов Хаджииванов
 4. Проф., д.ф.н. Севдалина Стоянова Димитрова
 5. Проф., д.ф.н. Трою Димов Троев
 6. Доц., д-р Владимир Ангелов Ангелов
 7. Доц., д-р Иван Апостолов Сираков
 8. Доц., д-р Лъчезар Стоянов Георгиев
 9. Доц., д-р Мария Атанасова Манолова
 10. Доц., д-р Михаил Николов Стоилов
 11. Доц., д-р Николай Василев Гутев
 12. Доц., д-р Николай Митов Николов
 13. Доц., д-р Христо Недялков Протохристов

Заседания

Заседание на 04.11.2021г. от 10:30 часа, проведено дистанционно чрез платформата ZOOM.

Дневен ред:
 1. Избор на изпитна комисия за докторантски приемен изпит.
 2. Решения относно продължаване трудово правоотношение, съгласно §4, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Устава на БАН.
 3. Разни.

 

Заседание на 14.10.2021г. от 10:30 часа, проведено дистанционно чрез платформата ZOOM.

Дневен ред:
 1. Обсъждане и приемане на отчети по проекти с ОИЯИ-Дубна, както и на предложения за 2022 година за проекти с Обединения институт в Дубна.
 2. Обсъждане и одобрение на предложения за командировки в ОИЯИ-Дубна през 2022 година.
 3. Решения относно продължаване трудово правоотношение, съгласно §4, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Устава на БАН.
 4. Разни.

 

Заседание на 14.09.2021г. от 10:00 часа, проведено дистанционно чрез платформата ZOOM.

Дневен ред:
 1. Определяне носителите на наградите в конкурса за най-добра работа на ИЯИЯЕ-БАН, посветен на 24 май 2021г.
 2. Решения относно номинации за носителите на Почетния знак на ИЯИЯЕ-БАН.
 3. Номиниране на членове на Експертната комисия за сътрудничество към ПП на правителството на Р. България в ОИЯИ-Дубна.
 4. Решения относно разрешаване на неплатен отпуск за работа на служители на ИЯИЯЕ-БАН.
 5. Разни.

 

Заседание на 16.07.2021г. от 10:30 часа, проведено дистанционно чрез платформата ZOOM.

Дневен ред:
 1. Избор на комисии за определяне носителите на награди за най-добри постижения в различните направления на конкурса посветен на 24 май 2021 година.
 2. Разни.

 

Заседание на 24.06.2021г. от 11:00 часа, проведено дистанционно чрез платформата ZOOM.

Дневен ред:
 1. Решение на Научния съвет по актуалния списък с млади учени от ИЯИЯЕ, които не са текущи бенефициенти в модул „Млади учени“, с цел участието им в допълнителната конкурсна процедура, обявена от БАН само за модул „Млади учени“ от Националната програма „Млади учени и постдокторанти“.
 2. Разглеждане и приемане на решение по отчети за международно сътрудничество.
  - Михаил Стоилов
  - Мариан Станишков
  - Нина Николова – Чехия
  - Нина Николов - Словакия
 3. Решения относно разрешаване на неплатен отпуск за работа на служители на ИЯИЯЕ-БАН.
  - Атанас Величков
 4. Разни.

 

Заседание на 28.05.2021г. от 10:30 часа, проведено дистанционно чрез платформата ZOOM.

Дневен ред:
 1. Разглеждане и приемане на решение по доклад за промяна в „Изисквания, условия, правила и решение, приети от НС на ИЯИЯЕ в допълнение към Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН“.
 2. Решения относно разрешаване на неплатен отпуск за работа на служители на ИЯИЯЕ-БАН.
 3. Доклад от Чл.-кор. Чавдар Стоянов относно номинация за академик в конкурс за членове на САЧК.
 4. Приемане на решение по доклад от Експертен съвет на ТМФ.
 5. Разни.

 

Заседание на 23.04.2021г. от 10:00 часа, проведено дистанционно чрез платформата ZOOM.

Дневен ред:
 1. Разглеждане и приемане след дискусия на тематичния план на ИЯИЯЕ-БАН за 2021 година.
 2. Решения относно разрешаване на неплатен отпуск за работа на служители на ИЯИЯЕ-БАН.
 3. Приемане на предложенията на работната група от ИЯИЯЕ-БАН за промени във формирането на Компонента 2 от бюджета на БАН.
 4. Отчет на работната група излъчена от НС за разпределение на средствата по Националната пътна карта за научна инфраструктура с ОИЯИ - Дубна.
 5. Разни.

 

Заседание на 13.04.2021г. от 14:00 часа, проведено дистанционно чрез платформата ZOOM.

Дневен ред:
 1. Разглеждане на предложения на ИЯИЯЕ-БАН за промени във формирането на Компонента 2 от бюджета на БАН.
 2. Разглеждане на предложения на ИЯИЯЕ-БАН за промени в Устава на БАН.
 3. Определяне на правила за разпределение на средствата по Националната пътна карта за научна инфраструктура с ОИЯИ Дубна.
 4. Разни.

 

Заседание на 07.04.2021г. от 10:30 часа, проведено дистанционно чрез платформата ZOOM.

Дневен ред:
 1. Избор на главен асистент по професионално направление Физически науки.
 2. Утвърждаване на Експертни съвети в ИЯИЯЕ-БАН.
 3. Решения относно разрешаване на неплатен отпуск за работа на служители на ИЯИЯЕ-БАН.
 4. Разни.

 

Заседание на 02.03.2021г. от 11:00 часа, проведено дистанционно чрез платформата ZOOM.

Дневен ред:
 1. Избор на научно жури за провеждане на защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ‘доктор’.
 2. Определяне на правила за разпределение на средствата по Националната пътна карта за научна инфраструктура с ОИЯИ Дубна.
 3. Разглеждане и одобрение на кандидатурите за специализирани докторантски курсове в Центъра за обучение на БАН.
 4. Разни.
 5. Тържествено връчване на Почетния знак на ИЯИЯЕ-БАН на проф. Сергей Петков и ст. н.с. Лъчезар Костов.

 

Заседание на 12.02.2021г. от 10:30 часа, проведено дистанционно чрез платформата ZOOM.

Дневен ред:
 1. Одобряване разгледаните и класирани с протокол от Комисията кандидати като легитимни бенефициенти за 3-тия етап (2021 г.) от модул „Млади учени“ на НП „Млади учени и постдокторанти“ финансирана от МОН.
 2. Представяне на доклад и дискусия по оценка на работата на докторантите на ИЯИЯЕ-БАН за 2020 година.
 3. Решение на НС за прекратяване на мандата на настоящите експертни съвети към тематичните направления в ИЯИЯЕ и стартиране на процедура за избор на нови експертни съвети.
 4. Разни.

 

Заседание на 27.01.2021г. от 14:00 часа, проведено дистанционно чрез платформата ZOOM.

Дневен ред:
 1. Обсъждане и приемане на годишния отчет на института за 2020 година – докладва директора на ИЯИЯЕ-БАН.
  Обсъждане и приемане на доклада на Ръководителя на ФСО за финансовото състояние на ИЯИЯЕ-БАН за 2020 година.
 2. Определяне на най-добрите постижения за 2020 година – докладва научния секретар на ИЯИЯЕ-БАН.
 3. Обсъждане на предложения за нови докторантури в ИЯИЯЕ-БАН за 2021 година.
 4. Разни.

 

Заседание на 22.01.2021г. от 10:30 часа, проведено дистанционно чрез платформата ZOOM.

Дневен ред:
 1. Определяне и решение относно размера на допълнителното трудово възнаграждение за образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“ през 2021 година.
 2. Избор на комисия за проверка на документи на кандидатите подали молби за участие в конкурса за академичната длъжност главен асистент по професионално направление физически науки.
 3. Решения свързани с работата на докторанти на ИЯИЯЕ:
  a) Избор на комисия за оценка работата на докторантите в ИЯИЯЕ-БАН за 2020 година
  b) Утвърждаване на индивидуален план за работата на нов докторант.
 4. Решения относно продължаване трудово правоотношение, съгласно §4, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Устава на БАН.
 5. Решения относно разрешаване на неплатен отпуск за работа на служители на ИЯИЯЕ-БАН в ОИЯИ–Дубна.
 6. Разни.

 

Заседание на 23.12.2020г. от 13:30 часа, проведено дистанционно чрез платформата ZOOM.

Дневен ред:
 1. Решения свързани с работата на докторанти на ИЯИЯЕ:
  a) Отчисляване с право на защита на докторант
  b) Зачисляване на нов докторант
 2. Решения относно разрешаване на неплатен отпуск за работа на служители на ИЯИЯЕ-БАН в ОИЯИ–Дубна.
 3. Решения относно продължаване трудово правоотношение, съгласно §4, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Устава на БАН.
 4. Разни.

 

Заседание на 09.12.2020г. от 10:30 часа, проведено дистанционно чрез платформата ZOOM.

Дневен ред:
 1. Разглеждане и приемане на решение по предложението на Директора на ИЯИЯЕ-БАН за разпределение на средствата по Компонента 2 от бюджета на института.
 2. Решения относно разрешаване на неплатен отпуск за работа на служители на ИЯИЯЕ-БАН в ОИЯИ–Дубна.
 3. Разглеждане и приемане „Декларация-справка за изпълнение на минималните наукометрични изисквания от кандидати в конкурси на ИЯИЯЕ-БАН за заемане на академична длъжност.“, изготвена от доц. д-р И. Сираков – Научен секретар на ИЯИЯЕ-БАН.
 4. Разглеждане и приемане на предложения за присъждане на Почетен знак на ИЯИЯЕ–БАН.

 

Заседание на 02.12.2020г. от 10:30 часа, проведено дистанционно чрез платформата ZOOM.

Дневен ред:
 1. Решения свързани с работата на докторанти на ИЯИЯЕ.
 2. Отчисляване с право на защита на докторант.
 3. Избор на изпитна комисия за полагане на изпит на докторант в ИЯИЯЕ-БАН – за информация.
 4. Решения относно разрешаване на неплатен отпуск за работа на служители на ИЯИЯЕ-БАН в ОИЯИ–Дубна.
 5. Решения относно разрешаване на неплатен отпуск за работа на служители на ИЯИЯЕ-БАН в ЦЕРН.
 6. Обявяване на конкурс за главен асистент в лаборатория „Математично моделиране“.
 7. Решения относно продължаване трудово правоотношение, съгласно §4, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Устава на БАН.
 8. Информация относно статута на бенефициентите от ИЯИЯЕ-БАН по програма „Млади учени и пост-докторанти“.

 

Заседание на 13.10.2020г. в зала 300 от 15:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане и приемане на отчети по проекти с ОИЯИ-Дубна, както и на предложения за 2021 година за проекти с Обединения институт в Дубна.
 2. Обсъждане и одобрение на предложения за командировки в ОИЯИ-Дубна през 2021 година.
 3. Обсъждане и вземане на решение относно доклад от комисията за учредяване на почетния знак на ИЯИЯЕ-БАН.
 4. Обсъждане и вземане на решения относно подобрения в предложената Национална програма „България в ЦЕРН“ 2020-2030.
 5. Разни.

 

Заседание на 15.09.2020г. в зала 300 на ИЯИЯЕ от 10:30ч.

Дневен ред:
 1. Разглеждане на доклад от избраната комисия за определяне най-добри работи по конкурса за 24 май. Определяне на най-добри работи по различните категории на конкурса посветен на славянската писменост, наука и култура.
 2. Разглеждане и решение за приемане на подобрения в предложената Национална програма „България в ЦЕРН“ 2020-2030.
 3. Представяне на информация относно акредитации за докторантски програми на ИЯИЯЕ-БАН.
 4. Решения свързани с работата на докторанти на ИЯИЯЕ.
 5. Решения относно назначаване на работа на служители на ИЯИЯЕ-БАН в ОИЯИ–Дубна.
 6. Решения относно продължаване трудово правоотношение, съгласно §4, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Устава на БАН.

 

Заседание на 15.07.2020г. в Учебения център на ИЯИЯЕ от 10:30ч.

Дневен ред:
 1. Разглеждане и приемане след дискусия на Tематичния план на ИЯИЯЕ-БАН за 2020 година.
 2. Избор на комисии за определяне носителите на награди за най-добри постижения в различните направления на конкурса посветен на 24 май 2020 година.
 3. Разглеждане на предложение за откриване на конкурс за академична длъжност главен асистент в лаборатория „Математично моделиране“ въз основа на Доклад на Р-л лаборатория доц. д-р М. Стоилов.
 4. Зачисляване на задочен докторант.

 

Заседание на 01.07.2020г. в зала 300 от 10:30ч.

Дневен ред:
 1. Избор на Председател, на Зам. председател и на Секретар на НС на ИЯИЯЕ-БАН.
 2. Разни.

 

Заседание на 13.02.2020г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане и приемане на групата млади учени за субсидиране през 2020- докладва утвърдената комисия.
 2. Обсъждане отчетите на докторантите на ИЯИЯЕ – докладва определената комисия.
 3. Избор на ръководител на лаборатория "МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ ВЪВ ФИЗИКАТА".
 4. Утвърждаване на предложения за докторантури.
 5. Разни.

 

Заседание на 29.01.2020г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане и приемане на годишния отчет на ИЯИЯЕ – докладва Л. Георгиев 20 мин.
 2. Определяне на най-добрите постижения на ИЯИЯЕ за 2019 – докладва И. Сираков 20 мин.
 3. Обсъждане и приемане на доклада на гл. счетоводител за финансовото състояние на ИЯИЯЕ за 2019 – докладва гл. счетоводител 20 мин.
 4. Обсъждане на предложения за докторантури за 2020.
 5. Определяне на комисия за допустимост на кандидатите за 2-ри етап от конкурса за млади учени.
 6. Определяне на комисия за преглед на отчетите на докторанти.
 7. Разни (продължаване на докторантури, продължаване на работа в ИЯИЯИ и други институти, др.).

 

Заседание на 04.12.2019г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Разпределяне на средства по Компонента 2.
 2. Определяне на нови хонорари по конкурси от Закона за академичния състав.
 3. Утвърждаване на проекти с ОИЯИ-Дубна за 2020.
 4. Разни.

 

Заседание на 11.11.2019г. в Учебния център от 10:30ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане материалите по предстоящата акредитация.
 2. Разни.

 

Заседание на 03.09.2019г. в Учебния център от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Зачисляване на задочни докторанти (01.10.2019): Добромир Димитров, Ивайло Панталеев.
 2. Утвърждаване на редовни докторантури за 2019:
  - Искали сме 2 редовни и една задочна докторантура в направление „Теоретична и математична физика”
  - Дали са ни 1 рядовна и една задочна.
 3. Конкурс за главен асистент – определяне на жури.
 4. Отчисляване от докторантура:
  - Русалия Руменова Матева (с Научен ръководител: проф. Д.Тонев)
  - Боян Венцев Росманов (с Научен ръководител: доц. Л.Костов)
 5. Разни.

 

Заседание на 26.06.2019г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Избор на главни асистенти по 2 конкурса в направление „Ядрена физика“.
 2. Обсъждане и приемане на конспекти за приемане на докторанти и докторантски минимум:
  - Радиохимия – докладва А. Стрезов
  - Ядрени реактори – докладва М. Манолова
  - Неутронна физика - докладва М. Манолова
  - Ядрена физика – докладва Т. Троев
  - Физика на високите енергии – докладва Пл. Яйджиев
 3. Разни.

 

Заседание на 22.05.2019г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Избор на журита по 2 конкурса за гл. асестент по ядрена физика.
 2. Определяне на най-добра работа по конкурса за 24 май.
 3. Разни.

 

Заседание на 09.05.2019г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане и приемане на Тематичния план на института за 2019г. (планът ще бъде изпратен по-късно).
 2. Определяне на комисия за оценка на представените предложения за конкурса за 24 май.
 3. Предложения за наградите на БАН за 2019г.
 4. Разни.

 

Заседание на 04.04.2019г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Избор на ръководство на ИЯИЯЕ.
 2. Второ четене на правилника на ИЯИЯЕ за научните степени и академичните длъжности.
 3. Документи за атестация.

 

Заседание на 12.03.2019г. в УЧЕБНИЯ ЦЕНТЪР на ИЯИЯЕ от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Въпроси свързани с докторанти - отчисления, продължение на срокове, нови конкурси.
 2. Обсъждане на доклада на Комисията за оценка на работата на докторантите.
 3. Определяне на състава на Комисиите на ИЯИЯЕ за акредитация на института.
 4. Разни.

pdf_icon Протокол от заседание на Комисията за оценка на работата на докторантите.

doc_icon Комисии на ИЯИЯЕ за акредитация на института.

 

Заседание на 14.02.2019г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане и приемане на места за нови докторанти.
 2. Определяне на състав на комисия за НАЦИД за проверка на минималните показатели и признаване на текущите академични длъжности на отделните (настоящи и бивши) учени в ИЯИЯЕ, съгласно новия ЗРАСРБ и Правилника за приложението му.
 3. Обсъждане на Национална програма за ЦЕРН и ОИЯИ:
   
  doc_icon Националната програма „България в ЦЕРН и ОИЯИ“ 2018–2028гг.

 

Заседание на 23.01.2019г. /сряда/ в зала 300 от 11:00ч.

Дневен ред:
 1. Утвърждаване на жури за защита на дисертация за научната степен „доктор“.
 2. Обсъждане и определяне на комисия за оценка на предложенията по програмата за млади учени.
 3. Разни.

 

Заседание на 26.11.2018г. /понеделник/ в зала 200 от 14:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане на грантове и задачи с приоритетно финансиране за сътрудничеството с Дубна.
 2. Разни.

 

Заседание на 31.10.2018г. /сряда/ в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане на „Договор за партньорство“ между ИЯИЯЕ и Соф. У-тет за сътрудничество с ЦЕРН.
 2. Обсъждане на състава на атестационни комисии.
 3. Отчисляване от докторантура.
 4. Продължаване на срокове за работа.

 

Заседание на 27.09.2018г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Избор на професор в направление 4.1 Физически науки (Ядрена физика – теория на атомното ядро):
  pdf_icon Доклад от проф. дфн С. Димитрова до НС
   
 2. Обсъждане и приемане на командировки за ОИЯИ-Дубна за 2019г.
 3. Обсъждане на „Договор за партньорство“ между ИЯИЯЕ и Соф. У-тет за сътрудничество с ЦЕРН:
  doc_icon Договор за партньорство
   
 4. Приемане на отчети за двустранно сътрудничество.
 5. Избори на асоциирани членове на ИЯИЯЕ.
 6. Разни.

 

Заседание на 11.07.2018г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Избор на професор в направление „Експериментално физика и астрофизика на частиците“.
 2. Избор на доцент в направление „Физика на високите енергии и елементарните частици“.
 3. Разни.

 

Заседание на 28.06.2018г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Избор на професор в направление „Експериментална ядрена физика“.
 2. Определяне на най-добрите работи за 2018:
  doc_icon Конкурс за най-добрата работа за 2018г.

 

Заседание на 30.05.2018г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Избор на главен асистент по професионално направление 5.4 Енергетика (Ядрени реактори).
 2. Определяне на комисия за конкурса за 24 май.
 3. Разни

 

Заседание на 10.05.2018г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Доклад на Председателя на ОС на ИЯИЯЕ за нови членове на НС.
 2. Определяне размера на допълнително възнаграждение за научна степен – докладва директора на ИЯИЯЕ.
 3. Избор на главен асистент по обявен конкурс (единствен кандидат Е. Гелева).
 4. Зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка – Кристиано Ангел Гарсия Рамос.
 5. Прекъсване на докторантура – Павел Петков.
 6. Продължаване срокове на работа:
  - Мирчо Родозов
  - Д. Караиванов
 7. Утвърждаване на конспект за докторантски минимум – докладва Д. Бакалов.

 

Заседание на 12.04.2018г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане статута на част от обявените конкурси за академични длъжности.
 2. Обсъждане на ново предложените лекции за докторанти.
 3. Разни.

 

Заседание на 14.03.2018г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Тематичен план на ИЯИЯЕ за 2018г.
 2. Обсъждане Правилника на ИЯИЯЕ за степените и академичните длъжности.
 3. Утвърждаване на журита по обявени конкурси и присъждане на научни степени.
 4. Обсъждане работата на докторантите.
 5. Разни.

 

Заседание на 24.01.2018г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане на отчета на ИЯИЯЕ за работата през 2017г.
 2. Определяне комисия за оценка работата на докторантите в ИЯИЯЕ-БАН през 2017г.
 3. Утвърждаване на жури за дисертация „Доктор на науките“.
 4. Други.

 

Заседание на 21.12.2017г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Отчисляване от докторантура - Ж. Стоянов.
 2. Други докторантски въпроси.
 3. Продължаване срокове на работа в ЦЕРН – Г. Анчев.
 4. Казус П. Грудев.
 5. Казус Н. Минков.
 6. Доклади до Съвета.

 

Заседание на 09.11.2017г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Избор на Научен секретар на ИЯИЯЕ (предложение за И. Сираков, CV се прилага).
 2. Утвърждаване на жури за защита на дисертация за научна степен „доктор” (Е. Гелева).
 3. Обсъждане на процедура за защита на дисертация за научна степен „доктор на науките” (Н. Минков).

pdf_icon И. Сираков - CV

Присъствието на всечки членове е наложително!

 

Заседание на 23.05.2017г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Определяне на най-добрите работи на ИЯИЯЕ във връзка с 24 май.
 2. Разни.

 

Заседание на 02.03.2017г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане и приемане на тематичния план на ИЯИЯЕ за 2017г.
 2. Избор на доцент в лаборатория „Реакторна физика”.
 3. Разни.

 

Заседание на 15.12.2016г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Обявяване на конкурси за академични длъжности – докладва директорът на ИЯИЯЕ, доц. Д. Тонев.
 2. Отчисляване на докторанти – докладва научният секретар на ИЯИЯЕ, проф. С. Димитрова.
 3. Разни.

 

Заседание на 17.11.2016г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане и приемане на състава на Експертните съвети на направленията в ИЯИЯЕ.
 2. Обсъждане на отчетите по грантовете и проектите с ОИЯИ- Дубна.
 3. Разни.

 

Заседание на 13.10.2016г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане на командировки в Дубна за 2017г.
 2. Продължаване на срокове на командировки.
 3. Разни.

 

Заседание на 20.09.2016г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Избор на научен секретар на ИЯИЯЕ.
 2. Избор на жури за конкурс за доцент.
 3. Продължаване на неплатени отпуски.
 4. Разни.

 

Заседание на 7.07.2016г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Избор на главен асистент.
 2. Избор на научно жури.
 3. Отчисляване на докторанти.
 4. Разни.

 

Заседание на 2.06.2016г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Определяне на най-добрите работи на ИЯИЯЕ за 2015 г.
 2. Избор на доцент по обявен конкурс.
 3. Избор на жури за научна степен доктор.
 4. Разни.

 

Заседание на 12.05.2016г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Определяне на жури за защита на дисертация за степен „доктор“.
 2. Определяне на жури за оценка на работите по конкурса за най-добра работа през 2015 г.
 3. Решение по доклада на комисията за проверка на подадените документи от доц. Корнелия Йорданова Спасова от ШУ.
 4. Обсъждане на предложението на Д. Бакалов за редакция на промените в текста на „Изисквания, условия, правила и решения“.
 5. Разни.

 

Заседание на 13.04.2016г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Избор на жури за защита на дисертация д-р.
 2. Обсъждане и приемане на работи за участието в конкурса „Питагор”.
 3. Разни.

 

Заседание на 15.02.2016г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане и приемане на Тематичния план на ИЯИЯЕ за 2016 г.
 2. Обсъждане проекти на млади учени.
 3. Избор на жури.
 4. Разни.

 

Заседание на 22.01.2016г.

Дневен ред:
 1. Определяне на най-значимите научни постижения за 2015 г.
 2. Разни.

 

Заседание на 03.12.2015г. (четвъртък) в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане участието на ИЯИЯЕ в честване на 60 години ОИЯИ-Дубна.
 2. Обявяване на конкурс за доцент в направление „Ядрена физика”.
 3. Приемане отчети по международно сътрудничество.
 4. Разни.

 

Заседание на 15.10.2015г. (четвъртък) в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Приемане на отчети по проекти с ОИЯИ-Дубна. Приемане на план за командировки за 2016.
 2. Приемане отчети по международното сътрудничество.
 3. Избор на жури за защита на дисертация за научната степен „доктор на науките”.
 4. Продължаване срокове за работа извън България.
 5. Разни.

 

Заседание на 29.04.2015г. (сряда) в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Зачисляване / отчисляване на докторанти.
 2. Обявяване на конкурс за най-добра работа за 2014 г.
 3. Разни.

 

Заседание на 26.03.2015г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Избор на ръководство на ИЯИЯЕ.
 2. Обсъждане и обявяване на конкурси за главни асистенти.
 3. Разни.

 

Заседание на 11.02.2015г. в зала 200 от 14:00ч.

Дневен ред:
 1. Определяне на журита по обявените конкурси за доцент.
 2. Приемане на тематичния план на института за 2015г.
 3. Разни.

 

Решения