Научен съвет

 

Състав

Председател:
Проф., д-р Димитър Василев Тонев
Зам.председател:
Доц., д-р Михаил Ангелов Михайлов
Секретар:
Доц., д-р Валентина Минкова Семкова
 
 
 
 
Технически координатор по процедурите:
Румяна Борисова Станчовска
Членове:
 1. Проф., д.х.н. Александър Славчев Стрезов
 2. Проф., д.ф.н. Димитър Димитров Бакалов
 3. Проф., д.ф.н. Людмил Кирилов Хаджииванов
 4. Проф., д.ф.н. Севдалина Стоянова Димитрова
 5. Проф., д.ф.н. Трою Димов Троев
 6. Доц., д-р Владимир Ангелов Ангелов
 7. Доц., д-р Иван Апостолов Сираков
 8. Доц., д-р Лъчезар Стоянов Георгиев
 9. Доц., д-р Мария Атанасова Манолова
 10. Доц., д-р Михаил Николов Стоилов
 11. Доц., д-р Николай Василев Гутев
 12. Доц., д-р Николай Митов Николов
 13. Доц., д-р Христо Недялков Протохристов

Заседания

Заседание на 13.10.2020г. в зала 300 от 15:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане и приемане на отчети по проекти с ОИЯИ-Дубна, както и на предложения за 2021 година за проекти с Обединения институт в Дубна.
 2. Обсъждане и одобрение на предложения за командировки в ОИЯИ-Дубна през 2021 година.
 3. Обсъждане и вземане на решение относно доклад от комисията за учредяване на почетния знак на ИЯИЯЕ-БАН.
 4. Обсъждане и вземане на решения относно подобрения в предложената Национална програма „България в ЦЕРН“ 2020-2030.
 5. Разни.

 

Заседание на 13.02.2020г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане и приемане на групата млади учени за субсидиране през 2020- докладва утвърдената комисия.
 2. Обсъждане отчетите на докторантите на ИЯИЯЕ – докладва определената комисия.
 3. Избор на ръководител на лаборатория "МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ ВЪВ ФИЗИКАТА".
 4. Утвърждаване на предложения за докторантури.
 5. Разни.

 

Заседание на 29.01.2020г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане и приемане на годишния отчет на ИЯИЯЕ – докладва Л. Георгиев 20 мин.
 2. Определяне на най-добрите постижения на ИЯИЯЕ за 2019 – докладва И. Сираков 20 мин.
 3. Обсъждане и приемане на доклада на гл. счетоводител за финансовото състояние на ИЯИЯЕ за 2019 – докладва гл. счетоводител 20 мин.
 4. Обсъждане на предложения за докторантури за 2020.
 5. Определяне на комисия за допустимост на кандидатите за 2-ри етап от конкурса за млади учени.
 6. Определяне на комисия за преглед на отчетите на докторанти.
 7. Разни (продължаване на докторантури, продължаване на работа в ИЯИЯИ и други институти, др.).

 

Заседание на 04.12.2019г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Разпределяне на средства по Компонента 2.
 2. Определяне на нови хонорари по конкурси от Закона за академичния състав.
 3. Утвърждаване на проекти с ОИЯИ-Дубна за 2020.
 4. Разни.

 

Заседание на 11.11.2019г. в Учебния център от 10:30ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане материалите по предстоящата акредитация.
 2. Разни.

 

Заседание на 03.09.2019г. в Учебния център от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Зачисляване на задочни докторанти (01.10.2019): Добромир Димитров, Ивайло Панталеев.
 2. Утвърждаване на редовни докторантури за 2019:
  - Искали сме 2 редовни и една задочна докторантура в направление „Теоретична и математична физика”
  - Дали са ни 1 рядовна и една задочна.
 3. Конкурс за главен асистент – определяне на жури.
 4. Отчисляване от докторантура:
  - Русалия Руменова Матева (с Научен ръководител: проф. Д.Тонев)
  - Боян Венцев Росманов (с Научен ръководител: доц. Л.Костов)
 5. Разни.

 

Заседание на 26.06.2019г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Избор на главни асистенти по 2 конкурса в направление „Ядрена физика“.
 2. Обсъждане и приемане на конспекти за приемане на докторанти и докторантски минимум:
  - Радиохимия – докладва А. Стрезов
  - Ядрени реактори – докладва М. Манолова
  - Неутронна физика - докладва М. Манолова
  - Ядрена физика – докладва Т. Троев
  - Физика на високите енергии – докладва Пл. Яйджиев
 3. Разни.

 

Заседание на 22.05.2019г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Избор на журита по 2 конкурса за гл. асестент по ядрена физика.
 2. Определяне на най-добра работа по конкурса за 24 май.
 3. Разни.

 

Заседание на 09.05.2019г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане и приемане на Тематичния план на института за 2019г. (планът ще бъде изпратен по-късно).
 2. Определяне на комисия за оценка на представените предложения за конкурса за 24 май.
 3. Предложения за наградите на БАН за 2019г.
 4. Разни.

 

Заседание на 04.04.2019г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Избор на ръководство на ИЯИЯЕ.
 2. Второ четене на правилника на ИЯИЯЕ за научните степени и академичните длъжности.
 3. Документи за атестация.

 

Заседание на 12.03.2019г. в УЧЕБНИЯ ЦЕНТЪР на ИЯИЯЕ от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Въпроси свързани с докторанти - отчисления, продължение на срокове, нови конкурси.
 2. Обсъждане на доклада на Комисията за оценка на работата на докторантите.
 3. Определяне на състава на Комисиите на ИЯИЯЕ за акредитация на института.
 4. Разни.

pdf_icon Протокол от заседание на Комисията за оценка на работата на докторантите.

doc_icon Комисии на ИЯИЯЕ за акредитация на института.

 

Заседание на 14.02.2019г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане и приемане на места за нови докторанти.
 2. Определяне на състав на комисия за НАЦИД за проверка на минималните показатели и признаване на текущите академични длъжности на отделните (настоящи и бивши) учени в ИЯИЯЕ, съгласно новия ЗРАСРБ и Правилника за приложението му.
 3. Обсъждане на Национална програма за ЦЕРН и ОИЯИ:
   
  doc_icon Националната програма „България в ЦЕРН и ОИЯИ“ 2018–2028гг.

 

Заседание на 23.01.2019г. /сряда/ в зала 300 от 11:00ч.

Дневен ред:
 1. Утвърждаване на жури за защита на дисертация за научната степен „доктор“.
 2. Обсъждане и определяне на комисия за оценка на предложенията по програмата за млади учени.
 3. Разни.

 

Заседание на 26.11.2018г. /понеделник/ в зала 200 от 14:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане на грантове и задачи с приоритетно финансиране за сътрудничеството с Дубна.
 2. Разни.

 

Заседание на 31.10.2018г. /сряда/ в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане на „Договор за партньорство“ между ИЯИЯЕ и Соф. У-тет за сътрудничество с ЦЕРН.
 2. Обсъждане на състава на атестационни комисии.
 3. Отчисляване от докторантура.
 4. Продължаване на срокове за работа.

 

Заседание на 27.09.2018г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Избор на професор в направление 4.1 Физически науки (Ядрена физика – теория на атомното ядро):
  pdf_icon Доклад от проф. дфн С. Димитрова до НС
   
 2. Обсъждане и приемане на командировки за ОИЯИ-Дубна за 2019г.
 3. Обсъждане на „Договор за партньорство“ между ИЯИЯЕ и Соф. У-тет за сътрудничество с ЦЕРН:
  doc_icon Договор за партньорство
   
 4. Приемане на отчети за двустранно сътрудничество.
 5. Избори на асоциирани членове на ИЯИЯЕ.
 6. Разни.

 

Заседание на 11.07.2018г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Избор на професор в направление „Експериментално физика и астрофизика на частиците“.
 2. Избор на доцент в направление „Физика на високите енергии и елементарните частици“.
 3. Разни.

 

Заседание на 28.06.2018г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Избор на професор в направление „Експериментална ядрена физика“.
 2. Определяне на най-добрите работи за 2018:
  doc_icon Конкурс за най-добрата работа за 2018г.

 

Заседание на 30.05.2018г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Избор на главен асистент по професионално направление 5.4 Енергетика (Ядрени реактори).
 2. Определяне на комисия за конкурса за 24 май.
 3. Разни

 

Заседание на 10.05.2018г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Доклад на Председателя на ОС на ИЯИЯЕ за нови членове на НС.
 2. Определяне размера на допълнително възнаграждение за научна степен – докладва директора на ИЯИЯЕ.
 3. Избор на главен асистент по обявен конкурс (единствен кандидат Е. Гелева).
 4. Зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка – Кристиано Ангел Гарсия Рамос.
 5. Прекъсване на докторантура – Павел Петков.
 6. Продължаване срокове на работа:
  - Мирчо Родозов
  - Д. Караиванов
 7. Утвърждаване на конспект за докторантски минимум – докладва Д. Бакалов.

 

Заседание на 12.04.2018г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане статута на част от обявените конкурси за академични длъжности.
 2. Обсъждане на ново предложените лекции за докторанти.
 3. Разни.

 

Заседание на 14.03.2018г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Тематичен план на ИЯИЯЕ за 2018г.
 2. Обсъждане Правилника на ИЯИЯЕ за степените и академичните длъжности.
 3. Утвърждаване на журита по обявени конкурси и присъждане на научни степени.
 4. Обсъждане работата на докторантите.
 5. Разни.

 

Заседание на 24.01.2018г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане на отчета на ИЯИЯЕ за работата през 2017г.
 2. Определяне комисия за оценка работата на докторантите в ИЯИЯЕ-БАН през 2017г.
 3. Утвърждаване на жури за дисертация „Доктор на науките“.
 4. Други.

 

Заседание на 21.12.2017г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Отчисляване от докторантура - Ж. Стоянов.
 2. Други докторантски въпроси.
 3. Продължаване срокове на работа в ЦЕРН – Г. Анчев.
 4. Казус П. Грудев.
 5. Казус Н. Минков.
 6. Доклади до Съвета.

 

Заседание на 09.11.2017г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Избор на Научен секретар на ИЯИЯЕ (предложение за И. Сираков, CV се прилага).
 2. Утвърждаване на жури за защита на дисертация за научна степен „доктор” (Е. Гелева).
 3. Обсъждане на процедура за защита на дисертация за научна степен „доктор на науките” (Н. Минков).

pdf_icon И. Сираков - CV

Присъствието на всечки членове е наложително!

 

Заседание на 23.05.2017г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Определяне на най-добрите работи на ИЯИЯЕ във връзка с 24 май.
 2. Разни.

 

Заседание на 02.03.2017г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане и приемане на тематичния план на ИЯИЯЕ за 2017г.
 2. Избор на доцент в лаборатория „Реакторна физика”.
 3. Разни.

 

Заседание на 15.12.2016г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Обявяване на конкурси за академични длъжности – докладва директорът на ИЯИЯЕ, доц. Д. Тонев.
 2. Отчисляване на докторанти – докладва научният секретар на ИЯИЯЕ, проф. С. Димитрова.
 3. Разни.

 

Заседание на 17.11.2016г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане и приемане на състава на Експертните съвети на направленията в ИЯИЯЕ.
 2. Обсъждане на отчетите по грантовете и проектите с ОИЯИ- Дубна.
 3. Разни.

 

Заседание на 13.10.2016г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане на командировки в Дубна за 2017г.
 2. Продължаване на срокове на командировки.
 3. Разни.

 

Заседание на 20.09.2016г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Избор на научен секретар на ИЯИЯЕ.
 2. Избор на жури за конкурс за доцент.
 3. Продължаване на неплатени отпуски.
 4. Разни.

 

Заседание на 7.07.2016г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Избор на главен асистент.
 2. Избор на научно жури.
 3. Отчисляване на докторанти.
 4. Разни.

 

Заседание на 2.06.2016г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Определяне на най-добрите работи на ИЯИЯЕ за 2015 г.
 2. Избор на доцент по обявен конкурс.
 3. Избор на жури за научна степен доктор.
 4. Разни.

 

Заседание на 12.05.2016г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Определяне на жури за защита на дисертация за степен „доктор“.
 2. Определяне на жури за оценка на работите по конкурса за най-добра работа през 2015 г.
 3. Решение по доклада на комисията за проверка на подадените документи от доц. Корнелия Йорданова Спасова от ШУ.
 4. Обсъждане на предложението на Д. Бакалов за редакция на промените в текста на „Изисквания, условия, правила и решения“.
 5. Разни.

 

Заседание на 13.04.2016г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Избор на жури за защита на дисертация д-р.
 2. Обсъждане и приемане на работи за участието в конкурса „Питагор”.
 3. Разни.

 

Заседание на 15.02.2016г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане и приемане на Тематичния план на ИЯИЯЕ за 2016 г.
 2. Обсъждане проекти на млади учени.
 3. Избор на жури.
 4. Разни.

 

Заседание на 22.01.2016г.

Дневен ред:
 1. Определяне на най-значимите научни постижения за 2015 г.
 2. Разни.

 

Заседание на 03.12.2015г. (четвъртък) в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане участието на ИЯИЯЕ в честване на 60 години ОИЯИ-Дубна.
 2. Обявяване на конкурс за доцент в направление „Ядрена физика”.
 3. Приемане отчети по международно сътрудничество.
 4. Разни.

 

Заседание на 15.10.2015г. (четвъртък) в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Приемане на отчети по проекти с ОИЯИ-Дубна. Приемане на план за командировки за 2016.
 2. Приемане отчети по международното сътрудничество.
 3. Избор на жури за защита на дисертация за научната степен „доктор на науките”.
 4. Продължаване срокове за работа извън България.
 5. Разни.

 

Заседание на 29.04.2015г. (сряда) в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Зачисляване / отчисляване на докторанти.
 2. Обявяване на конкурс за най-добра работа за 2014 г.
 3. Разни.

 

Заседание на 26.03.2015г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Избор на ръководство на ИЯИЯЕ.
 2. Обсъждане и обявяване на конкурси за главни асистенти.
 3. Разни.

 

Заседание на 11.02.2015г. в зала 200 от 14:00ч.

Дневен ред:
 1. Определяне на журита по обявените конкурси за доцент.
 2. Приемане на тематичния план на института за 2015г.
 3. Разни.

 

Решения