Научен съвет

 

Състав

Председател:
Член-кор., д.ф.н. Чавдар Пенев Стоянов
Зам.председател:
Проф., д.ф.н. Севдалина Стоянова Димитрова
Секретар:
Доц., д-р Нина Томова Коюмджиева
 
 
 
 
Технически координатор по процедурите:
Румяна Борисова Станчовска
Членове:
 1. Проф., д.ф.н. Димитър Димитров Бакалов
 2. Проф., д.ф.н. Трою Димов Троев
 3. Проф., д.ф.н. Людмил Кирилов Хаджииванов
 4. Проф., д.х.н. Александър Славчев Стрезов
 5. Проф., д-р Димитър Василев Тонев
 6. Доц., д-р Владимир Ангелов Ангелов
 7. Доц., д-р Диньо Христов Динев
 8. Доц., д-р Иван Апостолов Сираков
 9. Доц., д-р Лъчезар Стоянов Георгиев
 10. Доц., д-р Мария Атанасова Манолова
 11. Доц., д-р Михаил Ангелов Михайлов
 12. Доц., д-р Михаил Николов Стоилов
 13. Доц., д-р Николай Василев Гутев
 14. Доц., д-р Николай Митов Николов
 15. Доц., д-р Пламен Стоянов Яйджиев
 16. Доц., д-р Христо Недялков Протохристов

Заседания

Заседание на 03.09.2019г. в Учебния център от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Зачисляване на задочни докторанти (01.10.2019): Добромир Димитров, Ивайло Панталеев.
 2. Утвърждаване на редовни докторантури за 2019:
  - Искали сме 2 редовни и една задочна докторантура в направление „Теоретична и математична физика”
  - Дали са ни 1 рядовна и една задочна.
 3. Конкурс за главен асистент – определяне на жури.
 4. Отчисляване от докторантура:
  - Русалия Руменова Матева (с Научен ръководител: проф. Д.Тонев)
  - Боян Венцев Росманов (с Научен ръководител: доц. Л.Костов)
 5. Разни.

 

Заседание на 26.06.2019г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Избор на главни асистенти по 2 конкурса в направление „Ядрена физика“.
 2. Обсъждане и приемане на конспекти за приемане на докторанти и докторантски минимум:
  - Радиохимия – докладва А. Стрезов
  - Ядрени реактори – докладва М. Манолова
  - Неутронна физика - докладва М. Манолова
  - Ядрена физика – докладва Т. Троев
  - Физика на високите енергии – докладва Пл. Яйджиев
 3. Разни.

 

Заседание на 22.05.2019г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Избор на журита по 2 конкурса за гл. асестент по ядрена физика.
 2. Определяне на най-добра работа по конкурса за 24 май.
 3. Разни.

 

Заседание на 09.05.2019г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане и приемане на Тематичния план на института за 2019г. (планът ще бъде изпратен по-късно).
 2. Определяне на комисия за оценка на представените предложения за конкурса за 24 май.
 3. Предложения за наградите на БАН за 2019г.
 4. Разни.

 

Заседание на 04.04.2019г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Избор на ръководство на ИЯИЯЕ.
 2. Второ четене на правилника на ИЯИЯЕ за научните степени и академичните длъжности.
 3. Документи за атестация.

 

Заседание на 12.03.2019г. в УЧЕБНИЯ ЦЕНТЪР на ИЯИЯЕ от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Въпроси свързани с докторанти - отчисления, продължение на срокове, нови конкурси.
 2. Обсъждане на доклада на Комисията за оценка на работата на докторантите.
 3. Определяне на състава на Комисиите на ИЯИЯЕ за акредитация на института.
 4. Разни.

pdf_icon Протокол от заседание на Комисията за оценка на работата на докторантите.

doc_icon Комисии на ИЯИЯЕ за акредитация на института.

 

Заседание на 14.02.2019г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане и приемане на места за нови докторанти.
 2. Определяне на състав на комисия за НАЦИД за проверка на минималните показатели и признаване на текущите академични длъжности на отделните (настоящи и бивши) учени в ИЯИЯЕ, съгласно новия ЗРАСРБ и Правилника за приложението му.
 3. Обсъждане на Национална програма за ЦЕРН и ОИЯИ:
   
  doc_icon Националната програма „България в ЦЕРН и ОИЯИ“ 2018–2028гг.

 

Заседание на 23.01.2019г. /сряда/ в зала 300 от 11:00ч.

Дневен ред:
 1. Утвърждаване на жури за защита на дисертация за научната степен „доктор“.
 2. Обсъждане и определяне на комисия за оценка на предложенията по програмата за млади учени.
 3. Разни.

 

Заседание на 26.11.2018г. /понеделник/ в зала 200 от 14:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане на грантове и задачи с приоритетно финансиране за сътрудничеството с Дубна.
 2. Разни.

 

Заседание на 31.10.2018г. /сряда/ в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане на „Договор за партньорство“ между ИЯИЯЕ и Соф. У-тет за сътрудничество с ЦЕРН.
 2. Обсъждане на състава на атестационни комисии.
 3. Отчисляване от докторантура.
 4. Продължаване на срокове за работа.

 

Заседание на 27.09.2018г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Избор на професор в направление 4.1 Физически науки (Ядрена физика – теория на атомното ядро):
  pdf_icon Доклад от проф. дфн С. Димитрова до НС
   
 2. Обсъждане и приемане на командировки за ОИЯИ-Дубна за 2019г.
 3. Обсъждане на „Договор за партньорство“ между ИЯИЯЕ и Соф. У-тет за сътрудничество с ЦЕРН:
  doc_icon Договор за партньорство
   
 4. Приемане на отчети за двустранно сътрудничество.
 5. Избори на асоциирани членове на ИЯИЯЕ.
 6. Разни.

 

Заседание на 11.07.2018г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Избор на професор в направление „Експериментално физика и астрофизика на частиците“.
 2. Избор на доцент в направление „Физика на високите енергии и елементарните частици“.
 3. Разни.

 

Заседание на 28.06.2018г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Избор на професор в направление „Експериментална ядрена физика“.
 2. Определяне на най-добрите работи за 2018:
  doc_icon Конкурс за най-добрата работа за 2018г.

 

Заседание на 30.05.2018г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Избор на главен асистент по професионално направление 5.4 Енергетика (Ядрени реактори).
 2. Определяне на комисия за конкурса за 24 май.
 3. Разни

 

Заседание на 10.05.2018г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Доклад на Председателя на ОС на ИЯИЯЕ за нови членове на НС.
 2. Определяне размера на допълнително възнаграждение за научна степен – докладва директора на ИЯИЯЕ.
 3. Избор на главен асистент по обявен конкурс (единствен кандидат Е. Гелева).
 4. Зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка – Кристиано Ангел Гарсия Рамос.
 5. Прекъсване на докторантура – Павел Петков.
 6. Продължаване срокове на работа:
  - Мирчо Родозов
  - Д. Караиванов
 7. Утвърждаване на конспект за докторантски минимум – докладва Д. Бакалов.

 

Заседание на 12.04.2018г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане статута на част от обявените конкурси за академични длъжности.
 2. Обсъждане на ново предложените лекции за докторанти.
 3. Разни.

 

Заседание на 14.03.2018г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Тематичен план на ИЯИЯЕ за 2018г.
 2. Обсъждане Правилника на ИЯИЯЕ за степените и академичните длъжности.
 3. Утвърждаване на журита по обявени конкурси и присъждане на научни степени.
 4. Обсъждане работата на докторантите.
 5. Разни.

 

Заседание на 24.01.2018г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане на отчета на ИЯИЯЕ за работата през 2017г.
 2. Определяне комисия за оценка работата на докторантите в ИЯИЯЕ-БАН през 2017г.
 3. Утвърждаване на жури за дисертация „Доктор на науките“.
 4. Други.

 

Заседание на 21.12.2017г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Отчисляване от докторантура - Ж. Стоянов.
 2. Други докторантски въпроси.
 3. Продължаване срокове на работа в ЦЕРН – Г. Анчев.
 4. Казус П. Грудев.
 5. Казус Н. Минков.
 6. Доклади до Съвета.

 

Заседание на 09.11.2017г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Избор на Научен секретар на ИЯИЯЕ (предложение за И. Сираков, CV се прилага).
 2. Утвърждаване на жури за защита на дисертация за научна степен „доктор” (Е. Гелева).
 3. Обсъждане на процедура за защита на дисертация за научна степен „доктор на науките” (Н. Минков).

pdf_icon И. Сираков - CV

Присъствието на всечки членове е наложително!

 

Заседание на 23.05.2017г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Определяне на най-добрите работи на ИЯИЯЕ във връзка с 24 май.
 2. Разни.

 

Заседание на 02.03.2017г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане и приемане на тематичния план на ИЯИЯЕ за 2017г.
 2. Избор на доцент в лаборатория „Реакторна физика”.
 3. Разни.

 

Заседание на 15.12.2016г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Обявяване на конкурси за академични длъжности – докладва директорът на ИЯИЯЕ, доц. Д. Тонев.
 2. Отчисляване на докторанти – докладва научният секретар на ИЯИЯЕ, проф. С. Димитрова.
 3. Разни.

 

Заседание на 17.11.2016г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане и приемане на състава на Експертните съвети на направленията в ИЯИЯЕ.
 2. Обсъждане на отчетите по грантовете и проектите с ОИЯИ- Дубна.
 3. Разни.

 

Заседание на 13.10.2016г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане на командировки в Дубна за 2017г.
 2. Продължаване на срокове на командировки.
 3. Разни.

 

Заседание на 20.09.2016г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Избор на научен секретар на ИЯИЯЕ.
 2. Избор на жури за конкурс за доцент.
 3. Продължаване на неплатени отпуски.
 4. Разни.

 

Заседание на 7.07.2016г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Избор на главен асистент.
 2. Избор на научно жури.
 3. Отчисляване на докторанти.
 4. Разни.

 

Заседание на 2.06.2016г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Определяне на най-добрите работи на ИЯИЯЕ за 2015 г.
 2. Избор на доцент по обявен конкурс.
 3. Избор на жури за научна степен доктор.
 4. Разни.

 

Заседание на 12.05.2016г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Определяне на жури за защита на дисертация за степен „доктор“.
 2. Определяне на жури за оценка на работите по конкурса за най-добра работа през 2015 г.
 3. Решение по доклада на комисията за проверка на подадените документи от доц. Корнелия Йорданова Спасова от ШУ.
 4. Обсъждане на предложението на Д. Бакалов за редакция на промените в текста на „Изисквания, условия, правила и решения“.
 5. Разни.

 

Заседание на 13.04.2016г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Избор на жури за защита на дисертация д-р.
 2. Обсъждане и приемане на работи за участието в конкурса „Питагор”.
 3. Разни.

 

Заседание на 15.02.2016г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане и приемане на Тематичния план на ИЯИЯЕ за 2016 г.
 2. Обсъждане проекти на млади учени.
 3. Избор на жури.
 4. Разни.

 

Заседание на 22.01.2016г.

Дневен ред:
 1. Определяне на най-значимите научни постижения за 2015 г.
 2. Разни.

 

Заседание на 03.12.2015г. (четвъртък) в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Обсъждане участието на ИЯИЯЕ в честване на 60 години ОИЯИ-Дубна.
 2. Обявяване на конкурс за доцент в направление „Ядрена физика”.
 3. Приемане отчети по международно сътрудничество.
 4. Разни.

 

Заседание на 15.10.2015г. (четвъртък) в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Приемане на отчети по проекти с ОИЯИ-Дубна. Приемане на план за командировки за 2016.
 2. Приемане отчети по международното сътрудничество.
 3. Избор на жури за защита на дисертация за научната степен „доктор на науките”.
 4. Продължаване срокове за работа извън България.
 5. Разни.

 

Заседание на 29.04.2015г. (сряда) в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Зачисляване / отчисляване на докторанти.
 2. Обявяване на конкурс за най-добра работа за 2014 г.
 3. Разни.

 

Заседание на 26.03.2015г. в зала 200 от 10:00ч.

Дневен ред:
 1. Избор на ръководство на ИЯИЯЕ.
 2. Обсъждане и обявяване на конкурси за главни асистенти.
 3. Разни.

 

Заседание на 11.02.2015г. в зала 200 от 14:00ч.

Дневен ред:
 1. Определяне на журита по обявените конкурси за доцент.
 2. Приемане на тематичния план на института за 2015г.
 3. Разни.

 

Решения