Успешна защита на докторска дисертация

on .

   Асистент Лилианна Пантелеев-Симеонова от ИЯИЯЕ-БАН успешно защити своя дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 4.1.Физически науки (Ядрена физика). Публичната защита се проведе на 03.07.2024 г. в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН на открито заседание на Научното жури. Темата на дисертацията е „Изследвания на полупроводникови и сцинтилационни детектори за ядрена спектрометрия“, а научен консултант е проф. Димитър Тонев.

   Дисертационния труд на Лилианна Пантелеев-Симеонова е посветен на изследване на характеристиките на сцинтилационни и полупроводникови детектори, които са в основата на фундаменталните изследвания по ядрена физика, както и тяхното незаменимо използване в различни области на медицината, индустрията, мониторинга на околната среда, датиране на артефакти и др. Представените в дисертацията резултати са свързани с разработване на нов тип полупроводникови сцинтилационни детектори на заредени частици по метода на повърхностната епитаксия и развитие на нови методи и подходи за диагностика, възстановяване и поддръжка на HPGe детектори. Изследвано е използването на фотодиоди и силициеви фотоумножители в комбинация със сцинтилационни фотоумножители. Проучено е поведението на спектрометричните системи с цел подобряване на енергетичните и времеви характеристики при нормални и екстремни натоварвания. Изследвано е отношението сигнал/шум в спектрометри с полупроводникови детектори. Разгледано е подробно действието на различни видове формирователи върху разделителната способност по енергия, като особено внимание е отделено на работата на спектрометрите при висока скорост на регистрация.

  • 1720174063137
  • IMG-1c8001729e2997e677ce6285a4a08553-V
  • P_20240703_103530