Обява за заседание на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ – БАН, което ще се проведе на 07.03.2024 г.

on .

Съгласно Правилника за дейността на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българската академия на науките, свиквам заседание на Общото събрание на учените на ИЯИЯЕ на 7 март 2024 г. (четвъртък) от 13:00 часа в зала 300 на сградата на института, бул. Цариградско шосе 72, при следния дневен ред:

  1. Избор на нов състав на Научния съвет на ИЯИЯЕ.
  2. Разни.

Председател на Общото събрание: проф. Севдалина Димитрова