Две публични лекции

on .

На 22.02.2024 г. (четвъртък) от 10:30 часа в зала 300 на открито заседание на научния съвет, в рамките на процедурите по избор за академичната длъжност "доцент" в ИЯИЯЕ-БАН, ще бъдат изнесени две публични лекции:

"Експериментално изследване на меки адронни взаимодействия на експеримента NA49 в ЦЕРН."
Лектор: доц. д-р Мартин Макариев

Анотация: NA49 е експеримент на фиксирана мишена, разположен на ускорителя SPS в ЦЕРН. Една от задачите на експеримента е изучаване на силните взаимодействия при малък предаден импулс, т. нар. меки адронни взаимодействия.
   Поради липсата на количествени предсказания при тези енергии за целта е необходимо получаването на богат набор от данни, обхващащ елементарни адрон-адронни, адрон-ядрени и ядро-ядрени взаимодействия, с голяма статистика, пълно покритие на фазовото пространство, идентификация на частиците и разнообразни комбинации от снопове и мишени. Представени са данни получени на NA49, а също и резултати от други експерименти.
   Изследването, базирано на тези данни, използва запазването на основни физични величини, като електричен заряд, барионно число, изоспин и др., с цел установяване на експериментални факти за механизма на раждане на частици при силни взаимодействия.


"Реакции на фрагментация и делене при релативистки енергии. Експериментални изследвания. Приложения."
Лектор: доц. д-р Орлин Йорданов, лаб. "Ядрена спектроскопия и ядрени реакции"

Анотация: Ядрените реакции при релативистки енергии на първичния сноп са характерни с широкото разнообразие на продукти формиращи изходящите канали. Реакциите се отличават висока множественост, като продуктите включват неутрони, леки заредени частици, както и крайни ядра заселващи обширни райони от картата на нуклидите, включително такива намиращи се далече от линията на бета стабилност. Реакциите при релативистки енергии дават възможност за производството на екзотични ядра представляващи обект на разнообразни фундаментални изследвания, напр.: стеларен нуклеосинтез, структура на ядра далече от линията на бета-стабилност.
   Релативистките снопове са намерили приложение в медицината при третирането на туморни образования в труднодостъпни и рискови локации, а също така представляват основата на бъдещи технологии за трансмутацията на дълго живущи радиоактивни съставки в отработено ядрено гориво. В лекцията ще бъдат представени методи за експериментално определяне на сечения за производство на крайни продукти, анализ на кинематиката, принципите на моделните описания и експериментални резултати.