Две публични лекции

on .

На 15.02.2024 г. (четвъртък) от 10:30 часа в зала 300 на открито заседание на научния съвет, в рамките на процедурите по избор за академичната длъжност "доцент" в ИЯИЯЕ-БАН, ще бъдат изнесени две публични лекции:

"Изследване на скоростта на броене на сигналните електроди на RPC камерите от мюонната система на експеримента CMS и непряка оценка на радиационния фон."
Лектор: доц. д-р Румяна Хаджийска, лаб. "Физика на високите енергии"

Анотация: Мюонната система на експеримента CMS е проектирана да осигурява отлично ефективност за тригериране и реконструкция на мюони от първичните протон-протонните сблъсъци при моментна светимост на взаимодействията от 1034 cm-2s-1.
   През периода 2015-2018 г. интензивността на тези сблъсъци достигна до два пъти по-висока от проектната. Това доведе и до по-високи нива на радиационния фон около детектора, което налага допълнителни усилия за запазване на ефективността на системата за регистриране на мюони. Част от радиационния фон има естествен произход, като например космичните мюони, но доминиращия източник на фонови събития остават протон-протонните сблъсъци, както и неутронния газ в каверната на експеримента.
   В тази презентация ще бъде представен метод за оценка на скоростта на броене на фонови събития в системата от RPC камери (камери със съпротивителна плоскост) на CMS. Получените резултати, допълнени и от МК изследвания, са използвани за оценка на очакваните нива от фонови събития в мюонната система на CMS през фазата на висока светимост на LHC (High Luminosity LHC), с моментната светимост на взаимодействията от 5 до 7.5 х 1034 cm-2s-1. Оценката на очакваните радиационни нива е от ключово значение при проектирането на модернизацията на мюонните детекторите на CMS.

"Изследване на лантанови ядра и нови радиоактивни снопове".
Лектор: доц. д-р Мария Явахчова

Анотация: Богатите на неутрони ядра в масовата област A ≈ 140–160 предоставят ценна информация за ядрената структура като съвместно съществуване във формата на квадрупол и октупол и еволюцията на колективността. Тези ядра са от интерес и за ядреното инженерство, тъй като допринасят за общата топлина при разпад след делене. Информацията относно 145 La е много ограничена. Досега богатите на неутрони лантанови ядра са малко проучени, тъй като са трудни за производство.