ИЯИЯЕ-БАН - 20 години Интегрирана система за управление по качество и околна среда

on .

Интегрираната система за управление /ИСУ/ на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика, сертифицирана в съответствие с международните стандарти по качество БДС EN ISO 9001:2015 и околна среда БДС EN ISO 14001:2015, е внедрена с цел документиране, анализ и оценка на политиката и действията на Ръководството по отношение изпълнение изискванията на стандартите на включените в ИСУ звена.

Вече 20 години звената, включени в ИСУ под ръководството на Мениджърския екип на ИЯИЯЕ, получават положителна оценка за работата си, видно от ежегодните одиторски доклади и получените сертификати, което е гаранция за добро управление и спазване на изискванията на най-добрите практики за управление на научни организации. Оптимизацията на качеството на работния процес, както и оценката на въздействието върху околната среда на дейностите, извършвани в ИЯИЯЕ, са гаранция за отговорност и превенция на рисковете и заплахите. Чрез резултатите и обстойния им анализ от провеждането на радиационен екологичен мониторинг на околната среда на територията на ИЯИЯЕ, се прави цялостна оценка, която показва, че не се наблюдава неблагоприятно влияние върху околната среда от дейностите, извършвани в ИЯИЯЕ. Екологичната обстановка е стабилна и няма риск за околната среда и населението.

На 29 и 30 юни 2023г. се проведе успешно поредният 20-ти външен одит от г-н Илия Паунковски и г-н Веле Темелкоски, одитори на фирмата Quality Austria. На специално организираната официална церемония г-н Темелкоски връчи на директора на Института плакет по случай 20-годишнината на ИСУ в ИЯИЯЕ. Проф. Тонев благодари на представителите на одиторската фирма за дългогодишната ползотворна работа с Института съгласно определената политика и изискванията на ИСУ.

  • ISO_IMG_8525
  • ISO_IMG_8580
  • ISO_IMG_8596
  • ISO_IMG_8597