Публична лекция на 14.07.2023

on .

Датата е променена.

На 14.07.2023 г. (петък) от 13:15 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН, ще се състои разширено заседание на Научния съвет на института с участие на Експертния съвет на направление „Теоретична и математическа физика“ и Лаборатория „Теория на елементарните частици“, на което

Проф. дфн Мариан Станишков

ще изнесе публична лекция във връзка с конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Теоретична и математическа физика – конформна и суперконформна симетрия в полеви и струнни модели) на тема:

„Съответствие ADS/CFT в ниски измерения“

Резюме на лекцията: Ще бъде представена общата картина на съответствието между решения тип черна дупка в ADS_3 и двумерни конформни теории, както и ролята на безкрайната конформна симетрия за спецификата на това съответствие. Ще бъдат представени накратко и оригинални резултати по описание на двумерната теория.

Каним всички заинтересувани.