Две публични лекции на 21.04.2023

on .

На 21.04.2023 (петък) от 11:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН ще се състои разширено заседание на Научния съвет на института с участие на Експертния съвет на направление „Теоретична и математическа физика“ и Лаборатория „Теория на атомното ядро“, на което

проф. д-р Митко Гайдаров

ще изнесе публична лекция във връзка с конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика – теория на ядрената структура и ядрените реакции) на тема:

Изследвания на ролята на енергията на симетрия в крайни ядра

Резюме на лекцията: В лекцията ще бъде разгледана ролята на енергията на симетрия като важна характеристика в редица аспекти на ядрената физика. Зависимостта на енергията на симетрия от плътността ще бъде илюстрирана в два конкретни случая: предлагането на нов алтернативен подход на модела на кохерентните флуктуации на плътността, позволяващ пресмятането на обемната и повърхностна компоненти на енергията на симетрия в крайни ядра и тяхното отношение и изследване на изоскаларния гигантски монополен резонанс за ядра от три изотопични вериги.

 


 

На 21.04.2023 (петък) от 12:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН ще се състои разширено заседание на Научния съвет на института с участие на Експертния съвет на направление „Неутронна и реакторна физика и ядрена енергетика“ и Лаборатория „Ядрена енергетика и ядрена безопасност“, на което

проф. дтн Павлин Грудев

ще изнесе публична лекция във връзка с конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление: 5.4 Енергетика (Ядрени реактори - анализ на безопасността на ядрени енергийни системи с отчитане на откази и операторски действия) на тема:

Перспективи и предизвикателства пред малките модулни реактори с пасивни стратегии за ограничаване на тежки ядрени аварии

Резюме на лекцията: Лекцията е посветена на развитието на ядрената енергетика с представяне на възможностите и предизвикателствата пред използването на Малките Модулни Реактори, като част от общото развитие на ядрената енергетика. За целта се дискутират характеристиките и особеностите на два от дизайните на интегралните модулни реактори с вода под налягане (iPWR), като особено внимание е отделено на дизайна на IRIS (International Reactor Innovative and Secure). Обсъжда се способността на IRIS да се справя с тежки аварии (ТА) с цел покриване на нива на сигурност 4-5 от стратегията за „Защита в дълбочина“. Също така ще говоря за преимуществата и недостатъците на малките модулни реактори.