Две публични лекции на 31.03.2023

on .

На 31.03.2023 (петък) от 14:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН ще се състои разширено заседание на Научния съвет на института с участие на Експертния съвет на направление „Теоретична и математична физика“ и Лаборатория „Теория на елементарните частици“, на което

Проф. дфн Лилия Ангелова

ще изнесе публична лекция във връзка с конкурс за заеманe на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика – космологични решения в многополеви ефективни теории) на тема

«Горещи новини от тъмната Вселена»

(или: "Космологични решения в многополеви ефективни модели")

Резюме на лекцията: На широко-достъпен език ще разкажа за теоретични предизвикателства, дължащи се на съвременни наблюдения (във връзка с тъмната материя, тъмната енергия и редица 'напрежения' между данни за ранната Вселена и късната, т.е. днешна, Вселена), които мотивират изучаването на нестандартни космологични модели. След това ще опиша клас такива модели, както и резултати от мои изследвания в този контекст свързани с разбиране на същността на тъмната материя и тъмната енергия.

 


 

На 31.03.2023 (петък) от 15:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН ще се състои разширено заседание на Научния съвет на института с участие на Експертния съвет на направление „Теоретична и математична физика“ и Лаборатория „Математично моделиране във физиката“, на което

Проф. д-р Михаил Стоилов

ще изнесе публична лекция във връзка с конкурс за заеманe на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика – моделиране във физиката на елементарните частици и космологията) на тема

Електромагнитни вълни в космологично пространство-време

Резюме на лекцията: Лекцията е посветена на принципа за еквивалентност в Общата теория на относител¬ността. Като илюстрация е използвана електродинамиката и по-точно разпространението на плоски и сферични вълни в пространство на Фридман-Льометр-Робертсън-Уокър. Обсъждани са точни решения за тези вълни и съотващите им червено отместване, затихване, дисперсия. Също така ще говоря за връзката с уравнение на Клайн-Гордон с реална и имагинерна маса. Ще е забавно, а и ще има допълнителни аргументи.