Публична лекция на 30.03.2023

on .

На 30.03.2023г. (четвъртък) от 14:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН ще се състои разширено заседание на Научния съвет на института с участие на Експертния съвет на направление „Теоретична и математична физика“ и Лаборатория „Теория на елементарните частици“, на което 

проф. дфн Недялка Илиева Стоилова  

ще изнесе публична лекция във връзка с конкурс за заеманe на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика) на тема:

 «Алгебрични методи в квантовата статистика» 

 

Резюме на лекцията: Ще бъдат представени развитията на изследванията в областта на теория на представянията на алгебрите, супералгебрите на Ли и техни обобщения и в областта на квантовата статистика, както и връзката между тях.

Поканват се всички интересуващи се.