Успешна защита на докторска дисертация по „Ядрени реактори“

on .

На 14.12.2022г задочен докторант в ИЯИЯЕ инж. Светломир Е. Митков от АЕЦ Козлодуй защити дисертация на тема „Изследване на стационарни и нестационарни процеси в активната зона на ВВЕР-1000 за целите на реакторната безопасност“, по професионално направление 5.4 Енергетика, научна специалност „Ядрени реактори“, с научен ръководител: доц. д-р Никола Колев.

Дисертационният труд е в областта на изчислителната реакторна динамика и термохидравлика, и включва валидация и приложение на 3D термохидравлични и свързани реакторно-физични/термохидравлични (мултифизични) изчислителни модели на активната зона на ВВЕР-1000. Приложението на такива модели позволява повишаване на точността и резолюцията на анализите за безопасна и ефективна експлоатация на действащи АЕЦ. Резултатите имат научно-приложен и приложен характер, и са от интерес за разработчиците на ядрен софтуер, за проектантите и за инженерите от експлоатацията на АЕЦ.

Обучението на докторанти по тази тематика в ИЯИЯЕ е в рамките на сътрудничеството в подкрепа на индустрията.

 

snimka