Към момента няма риск от радиоактивно облъчване за българското население вследствие на военните действия в Украйна

on .

Във връзка със съобщения в медиите за военни действия в района на Чернобилската и Запорожката АЕЦ в Украйна и последвалото безпокойство в част от българското население, следва да се има предвид, че в Република България се извършва непрекъснат мониторинг на гама-фона от пет ведомства:

  • - Изпълнителна агенция по околна среда към МОСВ поддържа Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на гама-фона (BULRaMo система);
  • - В Националния център по радиобиология и радиационна защита към МЗ се извършва измерване на гама-фон в една точка;
  • - Главна дирекция “Гражданска защита” към МВР получава данни от измерването на гама-фона от 335 поста, разположени в общински администрации и от 28 поста, разположени в областни администрации;
  • - АЕЦ “Козлодуй” измерва гама-фона чрез Автоматизираната информационна система за външен радиационен контрол, която е обединена с BULRaMo системата и чрез Автоматизираната информационна система за радиационен мониторинг „Катрин“;
  • - Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) към БАН извършва измервания на връх Мусала, чрез своята Базова екологична обсерватория (БЕО) и в 7 точки на територията на института и изследователския реактор ИРТ-2000 в Научен комплекс-2, гр. София.

При направена справка за състоянието на радиационния гама-фон за гр. София (шест детектора GIM 204, позиционирани в различни точки на изследователски реактор при ИЯИЯЕ-БАН) за периода 01.02-04.03.2022 г. се установи, че среднодневните стойности варират от 0,16 до 0,17 µSv/h. Среднодневните стойности на радиационния гама-фон за връх Мусала варират през същия период от 0,14 до 0,16 µSv/h.

За територията на Република България естествения радиационен гама-фон е в границите от 0,06 до 0,40 µSv/h. В тази връзка може да се направи извод, че към настоящия момент няма риск за българското население и не се налага предприемане на радиационно-защитни мерки.

На връх Мусала ИЯИЯЕ-БАН извършва денонощно пробовземане от трансграничния атмосферен поток на височина около 3000 м. Така могат да бъдат открити минимални концентрации радиоактивни вещества, преминали над територията на България и Югоизточна Европа. Измерванията на пробите се извършват в ИЯИЯЕ-БАН с помощта на прецизна спектрометрична апаратура.

ИЯИЯЕ-БАН ще продължи осъществяването на мониторинг и своевременното информиране на обществото.

Това е пълния текст на съобщението:

pdf_icon Радиоекологичен мониторинг - Украйна