Най-значимо научно-приложно постижение за 2021 г.

on .

Изследване на естествената радиоактивност на минерални води чрез ядрено-физични методи

гл. ас. д-р Е. Гелева, ас. Б. Славчев и доц. д-р Хр. Протохристов в колектив от ИЯИЯЕ - БАН

В последните десетилетия, поради глобалното замърсяване, включително и радиоактивно нарастват инициативите за опазване и контрол на чистотата на водите. Радиоактивността е без цвят, мирис и вкус и поглъщането на води с повишено съдържание на радионуклиди може да доведе до сериозни последствия за общественото здраве. Един от надеждните способи за защита на населението от неблагоприятните ефекти на радиоактивното замърсяване на водите е провеждането на систематични изследвания на качествените им показатели, защото тези води са важен фактор за увеличаване на общото облъчване на населението, в резултат на поглъщане на естествени радионуклиди с тях.

Научните изследвания на питейни и минерални води са сред приоритетните задачи, произлизащи от редица международни ангажименти на България пред Световната здравна организация и Европейския съюз, отразени в Националната здравна стратегия и Стратегията по опазване на околната среда и са пряко свързани с подобряване на качеството на живот и намаляване на здравния риск за населението в нашата страна.

Във връзка с повишения обществен интерес към качеството на питейните и минерални води в България, са проведени надеждни, изчерпателни и детайлни изследвания на естествената радиоактивност на широко използвани от населението обществено достъпни минерални извори на територията на Югозападна България (фиг. 1).

Анализирани са проби от находищата на минерални води в областите София, Софийска, Перник, Кюстендил и Благоевград: „Банкя”, „София-Горна баня”, „София-Княжево”, „София-Център”, „София-Панчарево”, „София-Железница” „Белчински бани” „Трънска банкя”, „Рударци”, „Сапарева баня”, „Кюстендил”, „Баня”, „Огняново” и „Баничан”.

Изследването включва определяне на съдържанието на естествен уран, радий-226 и олово-210, които са най-значимите източници на вътрешно облъчване за човека във водни проби от съответните извори (Фиг.2).

За целите на проекта са разработени нови комплексни радиохимични методики за изолиране на изследваните радионуклиди от сложните водни матрици, което е от първостепенна значение за изготвяне на надеждни оценки на качеството на водите.

За постигане на висока точност и възпроизводимост на резултатите са приложени съвременни ядрено-физични инструментални методи като нискофонова течносцинтилационна спектрометрия (Фиг. 3), нискофонова гама-спектроскопия с висока разделителна способност, както и мас спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-MS).

Въз основа на получените резултати за радиоактивност на естествен уран, радий-226 и олово-210 е направена оценка на очакваните годишни ефективни дози за възрастни индивиди.

Проследени са корелационните зависимости между съдържанието на естествените радионуклиди във водите, както и е оценено влиянието на редица физико-химични фактори върху специфичните им активности.

Изследваните минерални извори от Югозападна България отговарят на българските норми за питейни води и са подходящи за консумация от населението. Използването им в бита на хората не крие рискове за тяхното здраве, тъй като няма повишаване на нивото на радиоактивност.

С представянето на независими резултати изследването допринася за решаване на един от най-важните и актуални обществени проблеми за качеството на питейните води.

Изследването беше реализирано с финансовата подкрепа на Фонд научни изследвания, договор No. КП-06-Н44/1, 27.11.2020 с ръководител проф. д-р Димитър Тонев.

 

  • 1
  • 2
  • 3