Участие в годишната конференция на Българското ядрено дружество

on .

Основно място в обсъжданията бе отделено на въпроса за кадрите в ядрената област

 

Конференция „Ядрената енергия за хората“, посветена на 30 години от създаването на Българското ядрено дружество се проведе на 3 декември 2021 г. в смесен формат – присъствено и онлайн. В конференцията от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика участва проф. Димитър Тонев, заместник директор на ИЯИЯЕ – БАН, който изнесе презентация на тема „Експериментални резултати на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН“.

Темата за кадрите в енергетиката се очерта като основна за дискусиите и презентациите, изнесени по време на събитието. В тази връзка от Агенцията за ядрено регулиране бе представена „Национална стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера 2022-2032“. В допълнение, г-н Цанко Бачийски, председател на АЯР се обърна към участниците в конференцията с молба да се обединят усилията на всички в ядрената област, за да се справи сектора с липсата на кадри както в полето на науката, така и в индустрията.

Сред новостите, бе представен Центърът за ядрени компетенции, чийто фокус на дейност е управлението на ядрените знания и иновационен потенциал в сектора. Целта е привличане на таланти и подкрепа при изграждането на бъдещите професионалисти в областта.

В заключение на дискусиите и полезната информация, която бе дадена по време на събитието, председателят на БЯД д-р Младен Митев потвърди тезата, че въпросът с кадрите е актуален и стои пред всички, затова неговото решение може да бъде намерено само чрез сътрудничеството между представителите на научните и държавни институции, неправителствените организации и бизнеса в ядрения сектор.

 

snimkata