В ИЯИЯЕ се проведе Семинар по киберсигурност в ядрения сектор

on .

Предсказване на аварии и бедствия, както и предотвратявене на терористични заплахи чрез интелигентите системи за сигурност и изкуствен интелект, предвижда проект BG05M2OP001-1.002-0006-C01 „Изграждане и развитие на Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска” (Quasar)”, в чието разработване участва и Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българската академия на науките (ИЯИЯЕ - БАН). Проектът се финансира по грантова схема BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, финансирана по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основните цели и очакваните резултати на проекта бяха представени от доц. д-р Лъчезар Георгиев, Директор на ИЯИЯЕ-БАН и Научен ръководител на проекта, по време на семинар по киберсигурност в ядрения сектор, организиран от Българското ядрено дружество, съвместно с платформата „Образование и иновации в енергийната киберсигурност” и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българската академия на науките. ИЯИЯЕ-БАН бе домакин на събитието, което се проведе на 26 юни 2019 г.

В презентацията си доц. Георгиев подчерта важността от повишаване на нивото на киберсигурност в страната и по-специално в енергийния сектор. На достъпен език той представи основната идея на квантовия подход за криптиране на информационни потоци, и предимствата, които носи за защита в процеса на пренос на информация.

Според него, в рамките на проекта ще бъде създаден обединен лабораторен комплекс, оборудван със съвременна апаратура, който ще позволи провеждането на висококачествени научни изследвания в една от приоритетните области на Иновационната стратегията за интелигентна специализация. Научните области на проектното предложение обхващат комуникационните технологии, изкуствения интелект, сензориката и роботиката, предаване на информация по нетрадиционни канали и създаване на модели за събития, явления и процеси, представляващи риск за антропогенната среда.

По време на семинара участниците дискутираха още и въпроси, свързани с киберсигурността в процесите на проектиране, експлоатация и извеждане от експлоатация на ядрените съоръжения, култура по киберсигурност в организациите от ядрения сектор, измерването и оценката на кибресигурността, регулаторната рамка и ролята на Агенцията за ядрено регулиране по отношение на контрола на информационната сигурност на ядрените обекти. Презентации изнесоха г-н Димитър Стоянов, координатор на платформа „Образование и иновации в енергийната киберсигурност” и г-н Владимир Янков, Ръководител на звено „Защита на класифицираната информация” в Министерство на енергетиката.

В семинара взеха участие представители на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българската академия на науките, Държавно предпиятие „Радиоактивни отпадъци", Списание „Ютилитис”, Агенцията за ядрено регулиране, Държавната агенция „Национална сигурност”, Посолството на Съединените американски щати в България, Индустриален клъстър „Електромобили“, „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ ЕАД и Европейския парламент.