Отлични оценки за Института за Ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН от Министерството на Образованието

on .

 

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българската Академия на науките получи отлични оценки от Министерството на Образованието и науките за научни резултати, научен капацитет и национална и международна разпознаваемост.

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българската Академия на науките бе включен в доклад на Комисията за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации в периода октомври 2016 - януари 2017 г.

С цел проверка на системата за оценка на научноизследователската дейност на висшите училища и научните организации, Комисията оцени пилотно пет организации:

  1. Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов (Стопанска академия - Свищов)
  2. Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" (ВТУ)
  3. Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българската академия на науките (ИЯИЯЕ)
  4. Агробиоинститут към Селскостопанска академия (Агробиоинститут)
  5. Медицински университет - гр. Пловдив (МУ - Пловдив)

За да бъде оценката по-информативна, Комисията предлага да се направи адаптация на френската система AERES към Правилника, като се въведе буквена оценка по всяка една от трите групи критерии, както следва:

Научни резултати
Оценка Т: международно лидерство
Оценка А: международно признание
Оценка В: значително национално влияние
Оценка С: национална разпознаваемост
Оценка D: необходимо е значително подобрение
Научен капацитет
Оценка Т: международно лидерство
Оценка А: международно признание
Оценка В: значително национално влияние
Оценка С: национална разпознаваемост
Оценка D: необходимо е значително подобрение
Национална и международна разпознаваемост
Оценка Т: международно лидерство
Оценка А: международно признание
Оценка В: значително национално влияние
Оценка С: национална разпознаваемост
Оценка D: необходимо е значително подобрение

2) Въвеждането на две означения за междинно ниво: надвишаване на дадено ниво, но под следващото ниво да се означава с горен + и приближаване до дадено ниво, но все още под него, което да се означава с –

3) Установяването на желан рейтинг на организациите на ниво ВВВ

4) Диференцирано оценяване на различните видове науки, подробно разработени в следните приложения към доклада:

  • Приложение 2 - за областта на естествените и инженерните науки
  • Приложение 3 - за областта на хуманитарните и обществените науки
  • Приложение 4 - за областта на математическите и селскостопанските науки
  • Приложение 5 - с цел извършване на оценката по предлаганата методика е необходимо да се изисква от научните организациите информация, която е предложена в Приложение 5 към доклада.

6) Научните организации да представят самооценка по съответните критерии и показатели, като се приложи случаен принцип на проверка на данните и при наличие на 5% разлика между представените оценки и оценките след верифициране на информацията от Комисията да бъде приложена санкция като се намали с една степен годишната оценка на организацията по даден критерий.

7) С цел оптимизиране работата на Комисията и въвеждане на систематизиран подход за оценка на всички научни организации да бъде изградена информационната система по подобие на информационната система на БАН - Соникс за попълване на информацията от научните организации. Подробно описание на предложенията на Комисията са дадени в Приложение 6 на Доклада.

pdf_icon Оценяването на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН

 

ДОКЛАД за дейността на Комисията за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации в периода октомври 2016 - януари 2017 г.