ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

on .

logo2spacerosatom

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българската Академия на Науките е в процес на реализация на големия инфраструктурен и научен проект в областта на ядрените изследвания и ядрената енергетика – „Национален циклотронен център ИЯИЯЕ-БАН“.

Целите на този проект са: активна подкрепа за развитието на нуклеарната медицина в България; предоставяне на базова подготовка на бъдещи специалисти за АЕЦ „Козлодуй“, на ядрени центрове и центрове за нуклеарна медицина; провеждане на изследвания, свързани с ядрената енергетика, ядрената физика, радиационната защита и ядрената безопасност; предоставяне на радиофармацевтични препарати за нарастващото потребление в България и на страните от Балканския полуостров.

Във връзка с изпълнението на този научен проект, в периода 22-24 ноември 2017г., се състоя Вторият международен семинар по циклотронна физика с подкрепата на Държавната корпорация за атомна енергия "РОСАТОМ".

В своето приветствено слово към участниците в семинара директорът на ИЯИЯЕ-БАН доц. Димитър Тонев отбеляза, че този научен проект ще стане двигател на целия научно-промишлен комплекс на България през следващите години. «За създаването на Националния циклотронен център в България е необходимо да се привлекат висококвалифицирани чуждестранни специалисти и експерти. Ние сме благодарни за вече оказаната подкрепа от нашите колеги от Русия, Канада и САЩ, и в бъдеще ще разчитаме на активното международно сътрудничество за успешното реализиране на този мащабен научен проект», заяви доц. Димитър Тонев.

По време на семинара беше обсъдена необходимостта от създаване на съвместна научна програма на Националния циклотронен център с другите академични и научни организации в България, както и въпросите за радиационната защита при проектирането, строителството и експлоатацията на циклотронния център. Разгледани бяха и международни примери за използването на циклотронни ускорители и беше обсъдено текущото състояние на изпълнението на проекта „Национален циклотронен център ИЯИЯЕ-БАН“.

Организаторите на Втория международен семинар по циклотронна физика в България изказват благодарност към Държавната корпорация за атомна енергия "РОСАТОМ" за оказаната финансова подкрепа при провеждането на семинара.

 

PRESS RELEASE

Тhe Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy at the Bulgarian Academy of Sciences is in the process of the realization of a major infrastructure and scientific project in the field of nuclear research and nuclear energy - the "National Cyclotron Center".

The objectives of this project are: active support for the development of nuclear medicine in Bulgaria; providing basic training for future specialists for Kozloduy NPP, nuclear centers and nuclear medicine centers; conducting research related to nuclear energy, nuclear physics, radiation protection and nuclear safety; providing radiopharmaceuticals for the growing consumption in Bulgaria and the countries of the Balkan Peninsula.

In the course of the implementation of this scientific project, during the period 22-24 November 2017, the Second International Workshop on Cyclotron Physics has been organized with the support of the State Atomic Energy Corporation "ROSATOM".

In his welcoming speech to the participants in the Workshop, the Director of INRNE-BAS, Assoc. Prof. Dimitar Tonev, said that this scientific project will become the engine of the whole scientific and industrial complex of Bulgaria in the next years. «For the establishment of the National Cyclotron Center in Bulgaria it is necessary to attract highly qualified foreign experts. We are grateful for the support already provided by our colleagues from Russia, Canada and the USA, and in the future we will rely on active international cooperation for the realization of this large scientific project, " said Dimitar Tonev.

During the Workshop it has been discussed the need to create a joint scientific program of the National Cyclotron Center with the other academic and scientific organizations in Bulgaria, as well as the issues of the radiation protection in the design, construction and operation of the cyclotron center. International examples of the use of cyclotron accelerators, have been also explored and the current state of the implementation of the project "National Cyclotron Center INRNE-BAS" have been discussed.

The organizers of the Second International Workshop on Cyclotron Physics in Bulgaria are grateful to the State Atomic Energy Corporation "ROSATOM" for the financial support given during the Workshop.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6