Експертен съвет по теоретична и математическа физика

 

Състав

Председател:
Чл. кор., д.ф.н. Валентина Петкова
Зам.председател:
Доц., д-р Митко Гайдаров
Членове:
 1. Чл.кор., д.ф.н. Емил Нисимов
 2. Проф., д.ф.н. Владимир Добрев
 3. Проф., д.ф.н. Димитър Бакалов
 4. Проф., д.ф.н. Екатерина Христова
 5. Доц., д.ф.н. Людмил Хаджииванов
 6. Доц., д.ф.н. Пламен Божилов
 7. Доц., д-р Лъчезар Георгиев
 8. Доц., д-р Лилия Ангелова
 9. Доц., д-р Михаил Стоилов
 10. Доц., д-р Николай Николов
 11. Доц., д-р Нина Богданова
 12. Доц., д-р Димитър Кадрев
 13. Доц., д-р Николай Минков Петров
 
Лаборатории:
 1. Теория на елементарните частици (ТЕЧ)
 2. Теория на атомното ядро (ТАЯ)
 3. Математическо моделиране във физиката (ММФ)

Експертиза на семинара

 

ТЕЧ
 • - aксиоматичен, групово-теоретичен и алгебричен подход в квантовата теория на полето
 • - конформни теории на полето с приложения в теория на струните и кондензираните среди
 • - интегрируемост в струнната теория на елементарните частици
 • - теория и феноменология на електрослабите и силните взаимодействия
 • - релативистка гравитация и космология
 
ТАЯ
 • - ядрени модели
 • - свойства на атомните ядра
 • - теория на ядрената структура и ядрените реакции
 • - групово-теоретични методи в ядрената структура
 • - модели на финната структура на ядрените спектри
 • - структура и динамика на многофермионни системи
 • - модели на силнокорелирани квантови системи
 
ММФ
 • - математично моделиране на физични явления и процеси
 • - спектроскопия и динамика на атомни системи