Експертен съвет по теоретична и математическа физика

 

Състав

Председател:
Проф., д.ф.н Лилия Ангелова (ТЕЧ)
Зам.председател:
Проф., д.ф.н Димитър Бакалов (ММФ)
Секретар:
Доц., д-р Мартин Иванов (ТАЯ)
Членове:
 1. Проф., д.ф.н Недялка Стоилова
 2. Доц., д-р Лъчезар Георгиев
 3. Проф., д.ф.н. Людмил Хаджииванов
 4. Доц., д-р Николай Николов
 5. Проф., д-р Митко Гайдаров
 6. Проф., д.ф.н. Николай Минков Петров
 7. Проф., д.ф.н. Мариян Станишков
 
Лаборатории:
 1. Теория на елементарните частици (ТЕЧ)
 2. Теория на атомното ядро (ТАЯ)
 3. Математическо моделиране във физиката (ММФ)

Експертиза на семинара

 

ТЕЧ
 • - aксиоматичен, групово-теоретичен и алгебричен подход в квантовата теория на полето
 • - конформни теории на полето с приложения в теория на струните и кондензираните среди
 • - интегрируемост в струнната теория на елементарните частици
 • - теория и феноменология на електрослабите и силните взаимодействия
 • - релативистка гравитация и космология
 
ТАЯ
 • - ядрени модели
 • - свойства на атомните ядра
 • - теория на ядрената структура и ядрените реакции
 • - групово-теоретични методи в ядрената структура
 • - модели на финната структура на ядрените спектри
 • - структура и динамика на многофермионни системи
 • - модели на силнокорелирани квантови системи
 
ММФ
 • - математично моделиране на физични явления и процеси
 • - спектроскопия и динамика на атомни системи
 

 

Решения