Експертен съвет по ядрени методи, радиохимия и радиоекология

 

Състав

Председател:
Проф., д.ф.н. Трою Троев
Зам. председател:
Доц. д-р Цветана Нонова
Секретар /със съвещателен глас/:
Гл.ас. Ари Артинян
Членове:
 1. Проф., д.ф.н. Иван Ванков
 2. Проф., д.ф.н. Кирил Крежов
 3. Проф., д.ф.н. Тодор Русков
 4. Доц., д.х.н. Александър Стрезов
 5. Доц., д-р Димитър Тонев
 6. Доц., д-р Илия Пенев
 7. Доц., д-р Любомир Димитров
 8. Доц., д-р Михаил Михайлов
 9. Доц., д-р Николай Гутев
 10. Доц., д-р Христо Ангелов
 11. Гл.ас., д-р Нина Николова
 12. Гл.ас. Божидар Славчев /със съвещателен глас/
 
Лаборатории:
 1. Ядрена електроника и Мьосбауерова спектроскопия
 2. Радиохимия
 3. БЕО "Мусала"
 4. Тематична група "Радиоаналитични методи"

Експертиза на семинара

 • - Радиохимия и радиоекология
 • - Радиофармация
 • - Радиационна физика
 • - Взаимодействие на йонизиращи лъчения с веществото
 • - Методи на гама-резонансната спектроскопия
 • - Методи на изследване на кондензираната материя с позитронна анихилация и неутронно разсейване
 • - Детектори на йонизиращи лъчения с ниска енергия
 • - Ядрена електроника

Решения