Конкурс за трима асистенти в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН

on .

 

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН – София обявява конкурс за трима асистенти по професионално направление 4.1. Физически науки (Ядрена физика) за нуждите на лаборатория „Циклотронна физика“.

Конкурсът е със срок един месец от 21.12.2022 г.

Кандидатите подават заявление, към което прилагат мотивационно писмо, автобиография, диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“, диплома за образователна и научна степен „доктор“, ако кандидатът има такава, медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв и други (по преценка на кандидата, напр. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.).

Документи се подават в деловодството на ИЯИЯЕ-БАН, гр. София, бул. «Цариградско шосе» №72, за справки тел.: (02) 979 59 82.