Конкурс за професор по професионално направление "Енергетика"

on .

 

 

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.4.Енергетика (Ядрени реактори - анализ на безопасността на ядрени енергийни системи с отчитане на откази и операторски действия ) - един; със срок за подаване на документите - 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 66/16.08.2022 г.

Документи се подават в деловодството на ИЯИЯЕ-БАН, гр. София, бул. «Цариградско шосе» №72, за справки тел.: (02) 979 59 82.

 

 
Научно жури:
Проф. д-р Димитър Тонев - председател на НЖ (ИЯИЯЕ - БАН) ( становище )
Доц. д-р Христо Протохристов (ИЯИЯЕ - БАН) ( рецензия )
Проф. дфн Кирил Крежов (Асоц. член в ИЯИЯЕ-БАН) ( рецензия )
Доц. д-р Калин Филипов (ТУ-София) ( рецензия )
Доц. д-р Николай Гутев (ИЯИЯЕ - БАН) ( становище )
Проф. д-р Димитър Попов (ТУ-София) ( становище )
Проф. д-р Стойко Гюров (ИМСТЦХА-БАН) ( становище )
Кандидат:
Доц. дтн Павлин Петков Грудев (ИЯИЯЕ - БАН)
 

pdf_icon Справка за научните приноси

pdf_icon Резюмета на рецензираните публикации на български

pdf_icon Резюмета на рецензираните публикации на английски

pdf_icon Списък на публикациите по показател В4 от декларацията-справка на български

pdf_icon Списък на публикациите по показател В4 от декларацията-справка на английски

pdf_icon Списък на цитиранията по показател Д от декларацията-справка