Конкурс за професор по професионално направление "Физически науки"

on .

 

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика – теория на ядрената структура и ядрените реакции) - един; със срок за подаване на документите - 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 66/16.08.2022 г.

Документи се подават в деловодството на ИЯИЯЕ-БАН, гр. София, бул. «Цариградско шосе» №72, за справки тел.: (02) 979 59 82.

 

 
Научно жури:
Проф. дфн Севдалина Димитрова - председател на НЖ (ИЯИЯЕ - БАН) ( рецензия )
Проф. дфн Николай Минков (ИЯИЯЕ - БАН) ( рецензия )
Доц. д-р Стефан Лалковски (ФзФ - СУ) ( рецензия )
Проф. д-р Димитър Тонев (ИЯИЯЕ - БАН) ( становище )
Доц. д-р Елена Стефанова (ИЯИЯЕ - БАН) ( становище )
Проф. дфн Хассан Шамати (ИФТТ - БАН) ( становище )
Доц. д-р Димитър Колев (ФзФ - СУ) ( становище )
Кандидат:
Доц. д-р Митко Константинов Гайдаров (ИЯИЯЕ - БАН)
 

pdf_icon Справка за научните приноси

pdf_icon Резюмета на рецензираните публикации на български

pdf_icon Резюмета на рецензираните публикации на английски

pdf_icon Списък на публикациите по показатели В и Г от декларацията-справка

pdf_icon Списък на цитиранията по показател Д от декларацията-справка