Конкурс за професор по професионално направление "Физически науки"

on .

 

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика – конформна и суперконформна симетрия в полеви и струнни модели) - един; със срок за подаване на документите - 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 61/02.08.2022 г.

Документи се подават в деловодството на ИЯИЯЕ-БАН, гр. София, бул. «Цариградско шосе» №72, за справки тел.: (02) 979 59 82.

 

 
Научно жури:
Проф. дфн Николай Минков - председател на НЖ (ИЯИЯЕ - БАН) ( становище )
Проф. дфн Людмил Хаджииванов (ИЯИЯЕ - БАН) ( рецензия )
Чл.-кор. проф. дфн Стойчо Язаджиев (ИМИ - БАН и ФзФ - СУ) ( рецензия )
Доц. д-р Цветан Вецов (ФзФ - СУ) ( рецензия )
Доц. д-р Николай Николов (ИЯИЯЕ - БАН) ( становище )
Чл.-кор. проф. дмн Стефан Иванов (ИМИ - БАН и ФМИ - СУ) ( становище )
Доц. д-р Веселин Филев (ИМИ - БАН) ( становище )
Кандидат:
Доц. дфн Мариян Станиславов Станишков (ИЯИЯЕ - БАН)
 

pdf_icon Справка за научните приноси

pdf_icon Резюмета на рецензираните публикации на български

pdf_icon Резюмета на рецензираните публикации на английски

pdf_icon Списъци на документите по групи показатели от минималните национални изискавания

pdf_icon Списък цитати от декларацията за минимални изисквания професор