Конкурс за главен асистент по професионално направление "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.1.Физически науки (Математическо моделиране във физиката - атомна и молекулна физика); със срок за подаване на документите - 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ бр.106 /15.XII.2020г.

Справки и документи – гр. София, бул. Цариградско шосе 72, тел.: (02) 979 59 82.

 
Научно жури:
Вътрешни членове:
Доц. д-р Михаил Стоилов (ИЯИЯЕ-БАН) - председател на НЖ
Проф. дфн Людмил Хаджииванов (ИЯИЯЕ-БАН)
Външни членове:
Проф. дфн Асен Пашов (ФзФ-СУ „Св. Климент Охридски")
Проф. дфн Хассан Шамати (ИФТТ-БАН
Доц. д-р Марина Приматарова (ИФТТ-БАН)