Конкурс за главен асистент по професионално направление "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 4.1.Физически науки (Ядрена физика); със срок за подаване на документите - 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ бр. 53/05.07.2019г.

Справки и документи – гр. София, бул. Цариградско шосе 72, тел.: (02) 979 51 56 и тел.: (02) 979 55 50.

 
Научно жури:
Доц. д-р Митко Гайдаров (ИЯИЯЕ-БАН) - председател на НЖ
Проф. дфн Севдалина Димитрова (ИЯИЯЕ-БАН)
Доц. д-р Мартин Иванов (ИЯИЯЕ-БАН)
Проф. дфн Антон Антонов (Асоцииран член на ИЯИЯЕ-БАН)
Доц. д-р Стефан Лалковски (ФзФ - СУ „Св. Климент Охридски”)