Конкурс за главен асистент по професионално направление "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 4.1.Физически науки (Ядрена физика); със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ бр. 26/29.03.2019г.

Справки и документи – гр. София, бул. Цариградско шосе 72, тел.: (02) 979 51 56 и тел.: (02) 979 59 82.

 
Научно жури:
Чл.-кор. Чавдар Стоянов (ИЯИЯЕ-БАН) - председател на НЖ
Проф. дфн Людмил Хаджииванов (ИЯИЯЕ-БАН)
Проф. д-р Димитър Тонев (ИЯИЯЕ-БАН)
Проф. дфн Петър Петров (ИЕ-БАН)
Доц. д-р Димитър Славов (ИЕ-БАН)