Конкурс за професор по професионално направление "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за академичната длъжност професор по професионално направление 4.1. Физически науки (Експериментална физика и астрофизика на частиците) – един; със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ бр. 7/19.01.2018г.

Справки и документи – гр. София, бул. Цариградско шосе 72, тел.: (02) 979 51 56 и тел.: (02) 979 59 82.

 

 
Научно жури:
Проф. дфн Димитър Бакалов - председател на НЖ (ИЯИЯЕ - БАН) ( становище )
Проф. д-р Ваню Чолаков (ФзТФ, ПУ "Паисий Хилендарски") ( рецензия )
Проф. д-р Таню Бонев (ИА с НАО - БАН) ( рецензия )
Доц. д-р Христо Протохристов (ИЯИЯЕ - БАН) ( рецензия )
Проф. дфн Людмил Хаджииванов (ИЯИЯЕ - БАН) ( становище )
Доц. д-р Светлозар Недев (ХТМУ - София) ( становище )
Доц. д-р Евгени Овчаров (ФзФ – СУ „Св. Климент Охридски”) ( становище )
Кандидат:
Доц. д-р Петър Петрович Темников (ИЯИЯЕ - БАН)
 

pdf_icon Справка за научните приноси