Конкурс за главен асистент по професионално направление " Химически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2.Химически науки (Радиохимия) - един; със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ бр.18/ 27.02.2018 г.

Справки и документи – гр. София, бул. Цариградско шосе 72, тел.: (02) 979 51 56 и тел.: (02) 979 59 82.

 
Научно жури:
Доц. д-р Димитър Тонев (ИЯИЯЕ - БАН)
Доц. дхн Александър Стрезов (ИЯИЯЕ - БАН)
Доц. д-р Христо Протохристов (ИЯИЯЕ - БАН)
Проф. дхн Славчо Раковски (ИК – БАН)
Проф. дхн Владимир Димитров (ИОХ – БАН)