Конкурс за главен асистент по професионално направление " Енергетика "

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент по професионално направление 5.4.Енергетика (Ядрени реактори) - един; със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ бр.18/ 27.02.2018 г.

Справки и документи – гр. София, бул. Цариградско шосе 72, тел.: (02) 979 51 56 и тел.: (02) 979 59 82.

 
Научно жури:
Доц. д-р Мария Манолова (ИЯИЯЕ - БАН)
Доц. д-р Нина Коюмджиева (ИЯИЯЕ - БАН)
Доц. д-р Димитър Тонев (ИЯИЯЕ - БАН)
Проф. д-р Бончо Бонев (ТУ – София)
Доц. д-р Калин Филипов (ТУ – София)