Конкурс за професор по професионално направление "Физически науки"

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за академичната длъжност професор по професионално направление 4.1. Физически науки (Експериментална ядрена физика) – един; със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ бр. 7/19.01.2018г.

Справки и документи – гр. София, бул. Цариградско шосе 72, тел.: (02) 979 51 56 и тел.: (02) 979 59 82.

 
Научно жури:
Проф. дфн Трою Троев - председател на НЖ (ИЯИЯЕ - БАН) ( становище )
Чл.кор. дфн Чавдар Стоянов (ИЯИЯЕ - БАН) ( рецензия )
Проф. дфн Севдалина Димитрова (ИЯИЯЕ - БАН) ( рецензия )
Доц. д-р Димитър Колев (ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”) ( рецензия )
Доц. д-р Христо Протохристов (ИЯИЯЕ - БАН) ( становище )
Акад. Никола Съботинов (ИФТТ - БАН) ( становище )
Доц. д-р Захари Пешев (ИЕ - БАН) ( становище )
Кандидат:
доц. д-р Димитър Василев Тонев (ИЯИЯЕ - БАН)
 

pdf_icon Справка за научните приноси